Nominera till Skövde kommuns skolutvecklingspris!

Vill du uppmärksamma en skola, en lärare eller kanske ett arbetslag? Nu har du möjlighet att nominera till skolutvecklingspriset 2017.

Priset går till kommunala eller fristående verksamheter som lyckas nå god kvalitet och goda kunskaper i barn och elevers lärande.

Syftet med skolutvecklingspriset är att premiera verksamheter som i sitt skolutvecklingsarbete når goda resultat utifrån uppdraget samt att goda exempel sprids mellan verksamheterna.

Bedömning för priset utgår från att utvecklingsarbetet bedrivs i linje med någon av nämndens prioriterade strategier för att nå målet:

  • Skövde ska utvecklas mot att vara ledande kommun i skolutveckling

 
Strategier

  • Vi har en väl fungerande integration
  • Inom för-, grund- och gymnasieskolan är utvecklingen inom ämnesområdena teknik, naturvetenskap och matematik särskilt prioriterade
  • Vi har stärkt samverkan mellan skola och arbetsliv
  • Vi har ett ökat entreprenörskap i samtliga skolformer
  • Vi har utvecklade verktyg för att nå högre resultat och måluppfyllelse
  • Samtliga medarbetare arbetar aktivt med omvärldsbevakning och tar del av ny teknik och forskning
  • Vi har ett ökat internationellt engagemang

 
Vem/vilka kan nomineras?

Samtliga skolformer och verksamheter (enskild medarbetare, arbetslag, enhet) inom barn och utbildningsnämndens ansvarsområde (förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola) samt fristående för-, grund- och gymnasieskolor kan nomineras till skolutvecklingspriset.

Nomineringen kan göras av chefer, medarbetare, elever, föräldrar eller allmänhet.

Prissumman är på 200 000 kronor och kan fördelas på en eller flera pristagare. Priset delas ut vid en ceremoni i slutet av oktober 2017.

Prissumman ska användas till fortsatt skolutvecklingsarbete inom verksamheten. Pristagarna ska sedan sprida de goda exemplen från utvecklingsarbetet till kollegor inom både kommunala och fristående enheter.

Hur görs nomineringen?

Nomineringen ska vara skriftlig och blanketten Skolutvecklingspris - nominering ska användas. Blanketten hittar du under "Dokument". Den kan också hämtas via E-tjänster & blanketter (se länk).

Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om pristagare.

Maila nomineringen senast 15 maj 2017 till:  

skolutvecklingspris@skovde.se (Ämne: ”Skolutvecklingspris”)

Alternativt skicka nomineringen till:

”Skolutvecklingspris” 
Sektor barn och utbildning
541 83  SKÖVDE