Diana

Kvarterat Diana kommer att fördelas efter intresseförfrågan. Anmälan om deltagande ska vara inlämnad senast den 4 juni 2017.

Kvarteret Diana ligger i Skövde centrum, i hörnet mellan Lögegatan och Staketgatan. Kvarteret Diana är cirka 4 900 kvadratmeter stort.

För kvarteret gäller detaljplan för kvarteret Diana m.m som inte har gått att realisera. Den bedöms nu behöva ersättas med en ny plan som överensstämmer med dagens förväntningar på utvecklingen av Skövde centrum.

I den fördjupade översiktsplanen anges att ett parkeringshus i kombination med bostäder bör anläggas på platsen. Bebyggelsen bör till form och funktion bidra till att stärka Staketgatans gaturum.

En ny detaljplan ska tas fram i samarbete med den byggherre som tilldelas en reservation med efterföljande markanvisningsavtal.

En till tre av de intresseanmälningar som anses mest intressanta väljs ut för fördjupad redovisning med efterföljande utvärdering. Beslutet tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Eventuella frågor om innehållet i förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen till kommunens kontaktperson. Lika och skriftliga svar på ställda frågor lämnas till samtliga som inbjudits att lämna intresseanmälan. Sammanställning med frågor och svar hittar du här.

Handlingarna som ingår i intresseförfrågan