Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kommunen beviljar parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt trafikförordningen (1998:1276). Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller till passagerare om särskilda skäl finns. Bedömning av rörelsehinder grundar sig på förmågan att gå. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren själv.

Utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och i samtliga EU-länder på allmän plats, parkeringsplats för rörelsehindrad samt på den del av gatan där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden. Ansökan prövas alltid av den kommun där du är folkbokförd. Till ansökan ska du bifoga läkarintyg, fotografi samt namnteckning.

Tillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör fordonet eller medföljer som passagerare och är beroende av förarens hjälp utanför fordonet. Tillståndet gäller endast om det är placerat så att framsidan med handikappsymbolen är väl synligt genom fordonets vindruta.

Avgifter

Avgift behöver inte erläggas vid allmän parkeringsplats inom Skövde kommun.

Avgiftsbefrielsen gäller inte på parkering som ägs av annan än Skövde kommun, exempelvis parkeringen på Commerce, Vasaporten eller långtidsparkeringen vid Resecentrums östra sida. På dessa parkeringar ska det finnas en skylt under p-skylten som anger vem som övervakar parkeringen.

Hitta handikapplatser

På vår parkeringskarta ser du var i Skövde tätort som det finns parkeringsplatser för rörelsehindrad (med tillstånd). En nedladdningsbar variant av kartan hittar du här.

Ansökan

Kontakta oss om du vill göra en ansökan. Då tillståndet upphör att gälla ska du skicka tillbaka det till:

Skövde kommun
Sektor samhällsbyggnad
541 83 Skövde