Bild på barn och ungdomar.

Vårens brukarundersökning visar att många barn och elever är nöjda med sin utbildning

En sammanfattning av resultatet visar att barnen och eleverna generellt trivs bra.

Under våren 2017 har Skövde kommun låtit elever och föräldrar inom för- grund- och gymnasieskolan delta i en årligen återkommande brukarenkät. Enkäten genomförs för vårdnadshavare i förskolan och i förskoleklass. Den genomförs även för elever och vårdnadshavare i fritidshemmen, grund- och grundsärskolans årskurs 2, 5 och 8, gymnasieskolans årskurs 2 samt gymnasiesärskolan.

Syftet med enkäten är att mäta den pedagogiska verksamhetens kvalitet och resultatet är ett underlag för verksamheternas kvalitetsutveckling. Resultatet kan även vara grund för vårdnadshavares framtida val av förskola eller skola. I kommunens jämförelsetjänst visas resultatet.

Förskola

Det är totalt 662 vårdnadshavare till barn födda år 2012 och år 2014 som har besvararat förskolans enkät. Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans verksamhet och 97 procent av vårdnadshavarna uppger att personalen ger barnet möjligheter att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter. 

Skola

Av eleverna i årskurs 2 uppger 95 procent att de är nöjda med sin skola och känner att de kan rekommendera skolan till en kompis. Av eleverna i årskurs 5 tycker 98 procent att lärarna förklarar skolarbetet så eleverna förstår. Eleverna i åk 8 upplever ökad trygghet och trivsel. Fler elever vet också vad de ska kunna för att nå målen och lärarna visar att de tror på eleven. Eleverna i årskurs 2 på gymnasiet trivs totalt sett mycket bra på sitt gymnasieprogram och känner sig trygga och respekterade på skolan.

Fritidshem

Eleverna på fritidshemmen är generellt mycket nöjda med verksamheten. Av eleverna uppger 96 procent att de trivs på fritidshemmet och får stöd och hjälp som de behöver och 94 procent tycker att fritidshemmet erbjuder bra aktiviteter.