Demensspecialiserad undersköterska

Vill du vara med och utveckla demensomsorgen? 

Vuxenutbildning Skövdes yrkeshögskoleutbildning Demensspecialiserad undersköterska är en uppskattad vidareutbildning för omvårdnadspersonal vilken ger fördjupad yrkeskompetens inom området demensvård och omsorg. Utbildningen sker på halvfart distans och ger dig möjligheten att studera samtidigt som du arbetar.

"Du träffar många andra studiekamrater via nätet och vid närträffar där ni har möjligheter att utbyta erfarenheter. Det här är en uppskattad vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Studierna bedrivs på halvfart distans vilket ger möjligheter att kombinera arbete med studier för att skaffa en yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ger dig nya möjligehter i arbetslivet."

Annetthe Dahlberg, utbildningsledare Demensspecialiserad undersköterska

Din kompetens är efterfrågad av arbetslivet

Din yrkeshögskoleexamen inom området gör dig till en efterfrågad resurs ute i arbetslivet! Arbetslivet är mycket aktiva i utbildningen genom ledningsgruppen där arbetslivsrepresentanterna är i majoritet. Arbetslivets engagmenag gör att utbildningen ger dig just den kompetens som verksamheterna behöver.

"Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska har verkligen gett vår personal chansen att fortbilda sig inom demensområdet. Eftersom vi från arbetslivet har varit med och tagit fram innehållet i utbildningen är den relevant och arbetslivsanknuten. Jag kan starkt rekommendera utbildningen till alla som jobbar med demensvård och omsorg."

Kristina Nilsson Lindström, enhetchef Skara kommun

Nuvarande och tidigare studerande ger utbildningen toppbetyg

Vi har bedirivt utbildningen Demensspecialiserad undersköterska sedan 2013. De studerande har i en helthetsutvärdering av utbildningen gett den toppbetyg! Samtliga av Vuxenutbildning Skövdes yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar utvärderas utifrån en enkät som analyseras utifrån Statisiska centralbyråns nöjd-kund-index (NKI). Utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har fått toppbetyg, i  13 av av 15 frågor hamnar svaren på över NKI 75 dvs. mycket nöjd. 

"Efter att ha gått utbildningen demensspecialiserad undersköterska så tänker man kring arbetet på ett helt nytt sätt. Man ser vikten av kontinuitet, personcentrerad vård, salutogent förhållningssätt samt hur bemötande och stress påverkar. Utbildningen har gjort så att jag förstår mer vad en demenssjukdom innebär samt hur jag kan stötta den demenssjuke, anhöriga och kollegor. Jag tycker att du ska söka."

Maria Bergström, Demensspecialiserad undersköterska, studernade på utbildningen 2013-2015

Kunskaper

I utbildningen får du kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor för värdigt liv och välbefinnande samt hemmets betydelse för personer med demenssjukdomar är andra kunskapsområden som tas upp i utbildningen.

Färdigheter

Du kommer utveckla färdigheter i att utföra och utvärdera personcentrerad vård och omsorg. Andra färdigheter som du kommer att få är att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det är viktigt att du kan ta in, förmedla och använda dig av ny information för kvalitet och utveckling.

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett flexibelt och situationsanpassat arbetssätt. Du ska kunna fungera som en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga. Du får en viktig roll i att utföra och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom området på din arbetsplats.

Kursinnehåll Poäng
Demenssjukdomar 20p
Kvalitet och utveckling 40 p
LIA 1 Salutogenes (LIA = Lärande i arbete, praktik) 20 p
LIA 2 Personcentrerad metodutveckling  (LIA = Lärande i arbete, praktik) 20 p
Miljöns betydelse 40 p
Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 60 p

 

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Vilka förkunskaper behöver du?

Du behöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

Lägst betygen E/G i de yrkesförberedande kurserna från  Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande.
Lägst betyget E i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 alt. lägst betyget G i Svenska A/Svenska som andraspråk A eller motsvarande.
Minst två års yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg omfattande minst halvtid eller motsvarande. 


För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett tjänstgöringsintyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).  

Webbaserad utbildning - distans med närträffar

Utbildingen sker på distans med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd. Övrig undervisning sker virtuellt via vår lärplattform. Vi använder distansöverbryggande verktyg som ex. diskussionsforum, e-post, videokonferens, chatt, film och loggbok. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns. 

Utbildningslängd och studietakt

200 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på halvfart (50%)

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Studiefinansering 

Utbildningen berättigar till CSN.

Kostnader

Du står själv för kostander för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats. Litteraturkostnader tillkommer. 

Studiestart 

Om tillstånd ges augusti 2018

Sista ansökningsdag 

Ej fastställd

Att ansöka

Stängd