Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående detaljplaner som är under arbete och de detaljplaner som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark och  vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och  vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

 Detaljplan för Köpmannen 3

Detaljplan för Köpmannen 3

Samråd

Detaljplanen finns utställd för samråd 11 september -  9 oktober 2017.

Planens syfte är att utöka handelsytan inom fastigheten och skapa nya tillfarter till handelskvarter samt föreslå justeringar av angränsande allmänplatsmark.

Klicka och läs samrådshandlingarna samt se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för Lundenskolan

Detaljplan för Lundenskolan

Samråd 

Detaljplanen finns utställd för samråd 11 september - 9 oktober 2017

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Lundenskolan.

Klicka och läs samrådshandlingarna samt se en 3D-karta över området.

Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3

Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3

Samråd

Detaljplanen finns utställd för samråd 11 september - 9 oktober 2017

Syftet med detaljplanen är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för byggande av mellan 400-500 bostäder samt förskola inom den tredje etappen av Trädgårdsstaden i Skövde.

Klicka och läs samrådshandlingarna samt se en 3D-karta över området.

Detaljplan för Hammaren 16 m.fl.

Detaljplan för Hammaren 16 m.fl.

Granskning

Detaljplanen finns utställd för granskning 11 september - 9 oktober 2017.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att ändra del av befintligt industrikvarter till nytt kvarter för skola, service, handel och kontor mm.

Klicka och läs granskningshandlingarna samt se 3D-karta över området

Granskning - Detaljplan för Lövängen 1  

Detaljplan för Lövängen 1

Granskning 

Detaljplanen finns utställd för granskning 14 augusti -  8 september 2017.

Planens syfte är att möjliggöra för tillbyggnad och ombyggnad av sjukhusbyggnaderna inom befintlig fastighet Lövängen 1 samt utökning av fastigheten västerut.

Klicka och läs granskningshandlingarna samt se en 3D-karta över området.

Detaljplan för Dalvägens förskola

Detaljplan för Dalvägens förskola. 

Detaljplanen har varit utställd för samråd fr.o.m. 2017-06-12 t.o.m. 2017-07-08.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att etablera en förskola mellan Käpplunda Park och S:ta Birgittas kyrkogård.

Klicka och läs samrådshandlingarna samt se en 3D-karta över området.

Detaljplan för del av Skövde 4:53 (Transformatorstation)

Detaljplan för del av Skövde 4:53 (Transformatorstation).

Detaljplanen har varit utställd för granskning fr.o.m. 5 juni t.o.m. 26 juni 2017.

Detaljplanen beräknas antas av kommunstyrelsen 4 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en ny transformatorstation på del av fastigheten Skövde 4:53. Skövde kommun har framfört önskemål om en flyttning av den befintliga transformatorstationen på fastigheten Motorn 1 för att frigöra nuvarande plats för framtida exploatering.

Klicka och läs granskningshandlingarna samt se en 3D-karta över området

 Detaljplan för kv. Runskriften (Kavelbro)

Detaljplan för kv. Runskriften (Kavelbro)

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 januari 2016.

Detaljplaneprocessen börjar med att kommunstyrlesen ger sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Samråd beräknas ske under hösten 2017.

Planens syfte är att möjliggöra för tillägg till delar av Gymnasium Skövde Kavelbros skolverksamhet.

Klicka för att se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 2 maj 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att kommunstyrelsen ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Samråd beräknas ske under första kvartalet 2018.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av befintliga fritidsanläggningar och kompletterande byggnation för frilufts- och idrottsändamål.

Klicka för att se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för Soldaten 4

Detaljplan för Soldaten 4

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 21 september 2016.

Kommunstyrlesens arbetsutskott gav sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av kontorslokaler med ett publikt innehåll med verksamheter öppna för allmänheten i entréplan samt flerbostadshus.

Klicka för att se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för del av kv Ekoxen för Hälsans hus

Detaljplan för del av kv Ekoxen för Hälsans hus

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 november 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att kommunstyrlesen ger sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av Hälsans hus i centrum av Södra Ryd. Byggnaden ska innehålla vårdcentral, tandläkare, familjecentral, ett mindre resecentrum samt handel.

Klicka för att se en 3D-karta över området.

Planprogram för Hentorp

Planprogram för Hentorp

Planprogrammet har varit utställt för samråd under tiden fr.o.m. 2016-11-09 t.o.m. 2016-12-30.

En samrådsredogörelse har upprättas över inkomna synpunkter och kommer att offentliggöras när politiken har tagit beslut.

Programmets syfte är att utreda vilka förutsättningar och möjligheter det finns för nya bostäder med hyresrätt i Hentorp. Med utgångspunkt i vilka ytor som är tillgängliga, föreslås en framtida utveckling med inriktning mot hyresbostäder, som även hanterar andra värden och funktioner.

Klicka och läs programmets handlingar