Diana

Kvarteret Diana kommer att fördelas efter intresseförfrågan. Perioden för intresseförfrågan har gått ut och vi går nu igenom förslagen som kommit in.

Inkomna förslag

Under april månad lämnade sju aktörer sina intresseförfrågningar för framtida byggnation i kvarteret Diana. Det är mycket glädjande att så pass många har visat ett stort intresse för att utveckla Skövde. Intressenterna har på ett engagerat sätt tagit sig an platsens förutsättningar, men har också tydligt visat på olika värden i sina förslag. 

Här kan du ta del av deras förslag på hur platsen kan utvecklas:

 

Tre finalister - vad händer nu?

Intresseförfrågningarna har utvärderats översiktligt med avseende på arkitektonisk helhet, utformning, ekonomi och genomförbarhet samt parkeringslösning. Vi har valt ut tre av aktörerna och vi ser stora potentialer i deras förslag:

  • Skeppviken
  • NWT
  • Riksbyggen

 

Dessa kommer ge en fördjupad redovisning av sina förslag med efterföljande utvärdering. Vem som kommer att tilldelas uppdraget beslutas sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Motivering till förslagen
De tre finalisterna bedöms sammantaget kunna ge bäst arkitektonisk helhet, utformning, ekonomi och genomförbarhet samt parkeringslösning. Det är förslag som på ett bra sätt förhåller sig till Staketgatan o Lögegatan, stärker gaturummen, möter Garpaparken på ett bra sätt och är i en skala som förhåller sig till sin omgivning. Förslagen fångar upp befintliga stråk, skapar nya platser/mötesytor och möjliga lägen för nyetablering av verksamheter i bottenvåningar. Förslagen uppfyller kommunens krav på antal allmänna parkeringsplatser och har redovisat intressanta möjligheter till olika upplåtelseformer.

Bakgrund och förutsättningar

Kvarteret Diana ligger i Skövde centrum, i hörnet mellan Lögegatan och Staketgatan, och är cirka 4 900 kvadratmeter stort. För kvarteret gäller detaljplan för kvarteret Diana m.m som inte har gått att realisera. Vi bedömer nu att den behöver ersättas med en ny plan som överensstämmer med dagens förväntningar på utvecklingen av Skövde centrum.

I den fördjupade översiktsplanen anges att ett parkeringshus i kombination med bostäder bör anläggas på platsen. Bebyggelsen bör till form och funktion bidra till att stärka Staketgatans gaturum. En ny detaljplan ska tas fram i samarbete med den byggherre som tilldelas en reservation med efterföljande markanvisningsavtal.

Handlingarna som ingår i intresseförfrågan