Naturvård och naturreservat

Skövde kommun har påfallande många och stora naturrikedomar, många inpå den stadsbebyggda miljön och i vissa fall är områdena helt unika ur ett nationellt perspektiv.

Vi arbetar framgångsrikt med att värna, vårda och visa upp intressanta, natursköna områden som är viktiga för både växter, djur och människor. Många områden är lätt tillgängliga för Skövdes invånare och andra besökare, då vandringsleder anlagts i stor skala och vissa platser funktionshinderanpassats.

Skövde naturguide lockar dig till fina smultronställen, oavsett årstid, med mycket att se och uppleva. Billingeleden guidar dig genom ett av Sveriges mest spännande kulturlandskap.

Landskapet runt Skövde med hagmarker, ängar, åkermark och skog är till stor del påverkad av människans och betande djurs aktiviteter. Tillsammans med den höga kalkhalten i jordarna bidrar detta till att skapa förutsättningar för det rika växt- och djurliv som finns i kommunen.

Naturvårdsprogram

Skövdes Naturvårdsprogram är ett mycket viktigt underlag vid arbetet för att skydda natur och i kommunens fysiska planering. Enligt Miljöbalken (den svenska samlade miljölagstiftningen) ska hänsyn tas till naturvärden, både vid pågående och vid förändring av markanvändning. Naturvårdsprogrammet underlättar planering och utveckling inom Skövde kommun och uppmärksammar tydligt de naturvärden som finns.

Innehållet i Naturvårdsprogrammet är bland annat baserat på ängs- och hagmarksinventering, lövskogsinventering, grusinventering, våtmarksinventering och nyckelbiotopsinventering i skogsmark.