Trädgallring i Hentorp

Inför gallring av träd i Hentorp, som sker för att skapa en långsiktigt rekreationsvänlig skog med rik biologisk mångfald, kommer en informationsvandring att äga rum i området. Välkommen!

Välkommen till informationsmöte

Det har blivit dags att gallra bland träden i skogspartiet kring Borgberget i Hentorp (se området på karta). Inför detta vandrar vi i området och du får information om, och får lämna synpunkter på, åtgärderna. Två tillfällen ges:

Tid: måndagen 5 november 2018, kl. 15.00 samt kl. 16.00
Plats: samling vid scoutstugan i Hentorp (se karta)

Vill du ta del av informationen, men inte har möjlighet att närvara under de anvisade tiderna, kan du istället kontakta vår skogsmästare via Kontaktcenter, 0500-49 80 00.

Varför gallrar vi?

Vi vill skapa förutsättningar för en långsiktigt rekreationsvänlig skog med rik biologisk mångfald.

Området har dels vuxit igen med sly och i delar av området står de större träden för tätt. Vi kommer att lämna några områden orörda, andra områden gallrar vi försiktigt medan vi på vissa delar glesar ut träden betydligt mer. Syftet är dels att gynna grova lövträd, dels att skapa möjligheter för ung ek, bok, fågelbär, sälg och rönn att bilda livskraftig ädellövskog.