Vid brist på dricksvatten

Här hittar du information om vad som gäller om din grävda brunn sinar, om det råder generell vattenbrist i kommunen, eller om det råder långvarig torka.

Runt om i landet är det låga grundvattennivåer. Det innebär att dricksvattenförsörjningen kan påverkas negativt om man tar sitt dricksvatten ur marken. 

I de små grundvattenmagasinen i Skaraborg är nivåerna under de normala för årstiden emedan de större magasinen har nivåer nära eller över de normala. Får vi en väderutveckling med långvarig torka försämras situationen och man bör vara uppmärksam på nivåerna i sin dricksvattenbrunn.

Grävda brunnar är känsliga för att grundvattennivån höjs och sänks. Det innebär att vattentillgången i din brunn kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna varierar. Via Sveriges geologiska undersökning och SMHI finns information om aktuella grundvattennivåer och hur risken för vattenbrist utvecklas. Vid generellt låga grundvattennivåer kan det vara viktigt att spara på vattnet.

Även om tillgången på vatten i grund- eller ytvatten är god kan kraftig ökad användning av dricksvatten leda till lokala problem om inte vattenverk eller ledningsnät har tillräcklig kapacitet. I dessa fall kan vissa kunder få lägre vattentryck eller bli utan vatten. Under långvarig torka uppmanar vi därför till att använda vattnet sparsamt.

För dig som har kommunalt vatten

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Skövde är i dagsläget inte påverkad av de låga grundvattennivåerna. De flesta Skövdeborna får vatten från Vättern. Tidan har kommunalt vatten från grundvatten i Töreboda kommun. Bevattningsförbud infördes i Tidan förra året och skulle situationen bli liknande i år kan det bli aktuellt med bevattningsförbud igen. Information sprids i så fall via kommunens informationskanaler. Vi följer utvecklingen och eventuella förändringar i grund- och ytvattnet över tid.

För dig som har en enskild dricksvattenbrunn

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Vi uppmanar dig som har en enskild brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten, exempelvis djurhållning. Läs mer på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång bör du göra det du kan för att spara vatten innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten har du bland annat följande alternativ:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område.
  • Ta kontakt med en entreprenör som har tankfordon. Du behöver ha vattentankar som vattnet ska fyllas i, brunnen kommer inte att fyllas på.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för att borra dricksvattenbrunnar.

 

Vilket ansvar har kommunen?

Kommunen är ansvarig för att leverera dricksvatten för hushållsbehov till de som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Kommunen är däremot inte ansvarig för att leverera vatten till de med enskild dricksvattenförsörjning. Vi rekommenderar därför att du med egen brunn vidtar förebyggande åtgärder som minskar risken för dricksvattenbrist samt vidtar förberedande åtgärder som gör att du kan hantera dricksvattenbrist.

Nödvatten (vattenkiosk)

Kommunen kan hjälpa till med nödvatten om du har sådan vattenbrist att det inte räcker till hushållets basbehov. Tappställe finns på följande två ställen i kommunen:

  • Verkstadsvägen, 541 38 Skövde (Kommunverkstaden)
  • Klagstorpsvägen, 541 57 Skövde (ÅVC i Skultorp)

 

På dessa platser kan du hämta nödvatten i egen medhavd och rengjord dunk, upp till 10 liter. Har du behov av större mängder kan du kontakta logistikföretag för rådgivning, exempelvis kan slamsugningsfirmor ha tankar för vattentransporter.