Nationell stödtelefon för frågor kring våldsbejakande extremism

Den nationella stödtelefon som drivs av Röda Korset på uppdrag av Den Nationella Samordnaren mot våldbejakande extremism är nu etablerad. Stödtelefonen har nummer 020 – 100 200.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Läs mer om den nationella samordnarens uppdrag och arbete på http://www.samordnarenmotextremism.se/

Den nationella stödtelefon som drivs av Röda Korset på uppdrag av Den Nationella Samordnaren mot våldbejakande extremism är nu etablerad. Stödtelefonen har nummer 020 – 100 200.

Syftet med stödtelefonen är att stödja de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in våldsbejakande extremism. Det handlar om föräldrar, lärare, fritidspersonal eller annan personal som kommer i kontakt med främst ungdomar som riskerar att radikaliseras och involveras i extremism.

Stödtelefonen är öppen vardagar mellan 09.00-15.00 och övrig tid går det att tala in på en telefonsvarare. De personer som bemannar telefonen har betydande kompetens att tala med, bemöta och råda dem som ringer. Naturligtvis ringer alla som så önskar helt anonymt.

Det är viktigt att nå så många som möjligt med information om att stödtelefonen finns och vad den är till för. Därför finns ett material framtaget på åtta språk (arabiska, engelska, svenska, kurdiska, serbokroatiska, persiska, somaliska och turkiska) kring stödtelefonen. 

Materialet är dels en broschyr, dels en affisch i A-4.

Materialet kan beställas (eller laddas ner) via Röda korsets hemsida:

http://www.redcross.se/teman/nationell-stodtelefon/material/