Snäckans förskola

Förskolan har ett centralt läge med närhet till lekplatser och grönområden.

Viktig information till vårdnadshavare:

Snäckans förskola kommer under sommaren 2019 att flytta in på Dalvägen där kommunens nyaste förskola snart kommer att byggas. Det innebär att du som vårdnadshavare med barn på Snäckans förskola inte behöver göra något då alla inskrivna barn kommer att föras över med automatik.

Men om du som vårdnadshavare önskar ett byte i samband med denna flytt ska du anmäla ditt önskemål om överflyttning och barnet kommer då placeras i den centrala kö som kommunen har.

Anmälan om överflyttning (länk)

 

Snäckan är en förskola med tre åldersindelade avdelningar.

Lust att lära

Vi arbetar för att alla barn ska känna att det är meningsfullt att vara i vår verksamhet. Stegen som tas i lärandet ska ge avtryck i framtiden.  Arbetet bedrivs utifrån tre ledord, användbara kunskaper, personlig utveckling samt att omvärlden angår oss alla. Vår målsättning är att skapa en röd tråd för barnen. Språk, matematik, musik och natur är viktiga delar i vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa en miljö där lek och lärande går hand i hand. Genom att se vardagliga händelser som lärande situationer stärks varje barns utveckling.

Omtanke

”Alla lär av varandra och visar ömsesidig respekt.” är Norrmalmsenhetens gyllene regel. Trygghet är grunden och utifrån det kan vi jobba vidare med barnens lust att lära. Vi arbetar med fadderverksamhet där de äldre barnen får stötta och hjälpa de yngre barnen.

Höga ambitioner

Barnen har möjlighet att styra över sin dag. Vi förändrar miljön utifrån barnens intressen och behov, vilket uppmuntrar till kreativitet och självständighet.