Snäckans förskola

Förskolan har ett centralt läge med närhet till lekplatser och grönområden.

Snäckan är en förskola med tre åldersindelade avdelningar.

Lust att lära

Vi arbetar för att alla barn ska känna att det är meningsfullt att vara i vår verksamhet. Stegen som tas i lärandet ska ge avtryck i framtiden.  Arbetet bedrivs utifrån tre ledord, användbara kunskaper, personlig utveckling samt att omvärlden angår oss alla. Vår målsättning är att skapa en röd tråd för barnen. Språk, matematik, musik och natur är viktiga delar i vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa en miljö där lek och lärande går hand i hand. Genom att se vardagliga händelser som lärande situationer stärks varje barns utveckling.

Omtanke

”Alla lär av varandra och visar ömsesidig respekt.” är Norrmalmsenhetens gyllene regel. Trygghet är grunden och utifrån det kan vi jobba vidare med barnens lust att lära. Vi arbetar med fadderverksamhet där de äldre barnen får stötta och hjälpa de yngre barnen.

Höga ambitioner

Barnen har möjlighet att styra över sin dag. Vi förändrar miljön utifrån barnens intressen och behov, vilket uppmuntrar till kreativitet och självständighet.