Bild på en lärare och flera elever

Modersmål i förskola och förskoleklass

Vem kan få modersmålsundervisning?

Förskolan och förskoleklassen ska arbeta för att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Särskilda åtgärder som till exempel tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd eller kulturstödjare kan vara viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs. Detta gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller delvis på minoritetsspråket. Skövde kommun ingår sedan 1 januari 2012 i det finska förvaltningsområdet. Från och med hösten 2014 erbjuder kommunen språkstöd i finska på sina förskolor. Det innebär att finsktalande förskollärare besöker barnen på deras förskolor för någon eller några timmars verksamhet under veckan. Om du är intresserad av språkstöd i finska kan en anmälan göras på särskild blankett, se under "Dokument".

Modersmål i förskoleklass

Förskoleklassen ska också medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmål i förskoleklass regleras inte på samma sätt som modersmålsundervisning i grundskolan även om skolformen förskoleklass följer samma förordning och samma läroplan som grundskolan.

När det gäller det nationella minoritetsspråket finska erbjuder kommunen undervisning om eleven önskar. Det gäller under förutsättning att behörig personal kan anställas för uppdraget.