Nätverkssamordnarna

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nätverkssamordnarna

Tjänsterna som nätverkssamordnare i Skövde kommun är ett samarbete mellan sektor barn och utbildning och sektor socialtjänst.

Gruppen utgörs av två pedagoger från barn och elevhälsan samt två socialarbetare från ungdomsavdelningen inom sektor socialtjänst.

Nätverkssamordnarnas uppdrag är att arbeta med riktade, förebyggande insatser i åldersgruppen 0-18 år. De två huvudsakliga uppdragen för pedagogerna är handledning i skolKomet för lärare och att organisera resursmöten. Dessa möten riktar sig till barn och ungdomar med olika grader av problematik, alltifrån de som är på väg att utveckla ett normbrytande beteende till de med en komplicerad social och psykisk/psykiatrisk problematik.

Resursmöten

I Skövde kommun har alla aktörer på barn- och ungdomsområdet tillgång till nätverkssamordnarnas resursmöten. Syftet med dessa möten är att så tidigt som möjligt samordna nätverket runt det enskilda barnet i enlighet med riktlinjerna för Västbusavtalet. Vanligen förekommande deltagare är familj, skola, habilitering, BUP, LSS, socialtjänst och sjukvård. Initiativtagare till resursmötet kan vara vem som helst med en uttalad oro för ett barn eller ungdom, men föräldrarna måste dock ha lämnat sitt samtycke till att bli kontaktade av nätverkssamordnarna.

Målet med resursmötena är att starta en process som leder till att mindre önskvärda mönster bryts och bidra till en förändring på sikt. När nätverket kring ett barn eller ungdom samlas framkommer ofta nya tankar, idéer och lösningar. Detta leder i regel till någon form av förändring. Resursmötena ska enligt Västbus riktlinjer mynna ut i en handlingsplan där det klart och tydligt framgår vad deltagarna i mötet har i uppgift att göra efter mötet eller tills nästa möte.

Vi ger också stöd till pedagoger när det gäller barn med utåtagerande problematik i form av SkolKomet, se huvudmenyn för mer information.

Stöd till tonårsföräldrar kan också erbjudas, läs mer under "Länkar".