SkolKomet – stöd till pedagoger

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

SkolKomet – stöd till pedagoger

Vad är SkolKomet?

Komet (KOmmunkationsMETod) är ett förhållningssätt och en metod som handlar om hur pedagoger på ett positivt och effektivt sätt kan kommunicera med eleverna.

En kurs i SkolKomet ger pedagoger redskap att utforma sitt ledarskap när det gäller det sociala klimatet i klassrummet och för enskilda elever. Pedagogen skapar ett positivt förhållningssätt som främjar elevers lärande och kunskapsutveckling. Tjat och tillsägelser får stå tillbaka för ett mer positivt ledarskap.

Som regel innebär det inga större svårigheter för pedagoger att undervisa elever med hjälp av auktoritära metoder. Tillsägelser, tjat och skäll är tekniker som används i skolan, beroende på att teknikerna är effektiva på kort sikt och att pedagogen kanske saknar alternativ. Däremot är dessa tekniker inte verkningsfulla på längre sikt.

SkolKomet innebär att man tillämpar ett mer demokratiskt förhållningssätt där elever och pedagoger skapar goda spiraler i undervisningssituationen med hjälp av uppmuntran och sociala färdigheter. SkolKomet behandlar inte frågor om undervisningens innehåll.

Målet med SkolKomet är att minska problembeteenden i klassrummet, att öka elevernas motivation till att arbeta och sammantaget att skapa ett bättre arbetsklimat för elever och pedagoger. På längre sikt är målet med SkolKomet att förebygga olika typer av problem i vuxenlivet: kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och asocialitet.

Metoden fokuserar på hur man kan stödja elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen av olika skäl och elever som har olika former av sociala problem.

Hur går utbildning i SkolKomet till?

Utbildningen vänder sig till pedagoger inom grundskolan i Skövde kommun.

Grupper om 4-7 pedagoger träffas vid åtta tillfällen, tre timmar varje gång med hemuppgifter där emellan. Kometmetoden är en "att göra"-metod. Pedagogerna får tillfällen att diskutera och reflektera kring sitt eget agerande i klassrummet och mycket tid läggs på hur man arbetar praktiskt med de olika hemuppgifterna.

Det är att föredra att ett arbetslag går Kometutbildningen tillsammans, man får på så sätt ett gemensamt förhållnings- och synsätt.

Har du frågor kring SkolKomet, se under "Kontakta oss".