Talpedagoger

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Talpedagoger

Stöd till elever med kommunikation-, tal- eller språksvårigheter.

En talpedagog hjälper och stöttar dig och ditt barn genom att:

  • arbeta förebyggande för en god språklig miljö
  • arbeta med tidiga insatser för att främja en god läs- och skrivutveckling
  • analysera och bedöma barnets/elevens språk, tal och röst
  • tillsammans med personal kartlägga behovet av tal och språkstöd som utgångspunkt för fortsatt arbete
  • vid behov arbeta enskilt eller i grupp med elever som behöver tal och språkstimulans
  • ge information, råd och stöd till dig som förälder
  • ge fortbildning till personal om tal, språk och kommunikationsutveckling
  • erbjuda konsultation till personal
  • vid behov utveckla alternativa kommunikationssätt
  • vid behov samverka med logoped, habilitering, BVC med flera

 

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns lärare/mentor eller rektor.