Modersmål

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på en lärare och flera elever

Modersmål i grundskolan och gymnasiet

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Om det finns fem elever eller fler som önskar modersmålsundervisning i samma språk är kommunen skyldig att erbjuda detta under förutsättning att behörig personal kan anställas för uppdraget.

Skövde kommun är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

När det gäller de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, är kommunen skyldig att erbjuda undervisning även om det bara är en elev som önskar undervisning i språket. Det gäller under förutsättning att behörig personal kan anställas för uppdraget.

Modersmålsundervisningen följer en nationell kursplan och syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig. Betyg ges i ämnet.

Ansökan om modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs på blankett, se under "Dokument". Ansökan är bindande och gäller till en eventuell uppsägning kommer in. Uppsägning av modersmålsundervisning görs också på blankett, se under "Dokument".

Modersmålsundervisning ges på skolan där eleven går eller på annan skola i kommunen.

Modersmål i förskoleklass

Förskoleklassen ska också medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmål i förskoleklass regleras inte på samma sätt som modersmålsundervisning i grundskolan även om skolformen förskoleklass följer samma förordning och samma läroplan som grundskolan.