Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nedläggning av Varola skola

Enligt skollagen ska Skövde kommun bedriva en likvärdig skola med god kvalitet. Det innebär att alla elever ska ha samma förutsättningar oavsett vilken skola de går på. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gör bedömningen att det inte längre är möjligt att uppfylla skollagens krav i Varola skola.

Därför föreslår arbetsutskottet att skolan läggs ned efter höstterminen 2018. 

Under en längre tid har det varit känt att det krävs effektiviseringar på Varola skola och under hösten planerades för åtgärder kopplat till bemanningen. Som en följd av detta sade flera i personalen upp sig och skolan står nu helt utan behöriga pedagoger. Arbetet med att rekrytera ny personal har inte gett önskat resultat. För att kunna säkerställa elevernas undervisning och kraven på en likvärdig skola med god kvalitet bedömer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att det är nödvändigt att skolan läggs ner.

Eleverna kommer att gå kvar i Varola skola terminen ut, därefter erbjuds samtliga 36 elever plats på Svärtagårdsskolan. Även fritidshemsverksamheten flyttas till Svärtagårdsskolan. Det fria skolvalet innebär dock att det finns möjlighet till andra lösningar för de elever vars vårdnadshavare har önskan om annan skolplacering. Arbete kommer omgående inledas för att lösa ny skolplacering på ett så bra sätt som möjligt för berörda elever och vårdnadshavare.

Formellt beslut om nedläggning av Varola skola behandlas av barn- och utbildningsnämnden den 20 november. Allianspartierna och Socialdemokraterna står gemensamt bakom förslaget om nedläggning. Tillsammans har dessa partier majoritet i nämnden.

Frågor om beslutet besvaras av:
Orvar Eriksson (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden
orvar.eriksson@politiker.skovde.se
0705-52 83 93

Övriga frågor hänvisas till:
Kontaktcenter
0500-49 80 00