Bild på en elev i ett klassrum

Framtidens skolverksamhet i Skövde

Hur ska framtidens skolverksamhet i Skövde kommun vara? För att få ett bra underlag om möjligheter och utmaningar har Skövde kommuns politiker beställt en utredning som beskriver det. I dagarna kom resultatet i form av en rapport.

Rapporten från konsultbolaget PWC ger en bred överblick av möjligheter och utmaningar både i dag och framöver.

Syftet med utredningen var att skapa ett beslutsunderlag för framtiden när det handlar om dimensionering, utbud och ekonomi inom sektor barn och utbildning.

– Rapporten har gett oss en bra överblick av våra möjligheter och utmaningar både i dag och framöver, säger sektorschef Gustaf Olsson.

Skövdes politiker föreslår nu att gå vidare med några förslag i rapporten. Dessa är att:

  • Djupare analysera om det finns ett samband mellan de olika enheternas resultat och den ekonomiska tilldelningen. Analysen ska kunna vara ett underlag för en eventuell förändring av nämndens resursfördelningsmodell för förskola och grundskola.
  • Utred möjligheten att bygga ut befintliga högstadieskolor i syfte att senarelägga byggnation av ny högstadieskola. Utredningen ska minst innefatta investeringskostnader (uppskattade) samt möjlig utökning/skola.
  • Utred möjligheten att i tätorten bygga ut befintliga F-6 skolor så att dessa blir treparallelliga. Utredningen ska minst innefatta genomförbarhet, investeringskostnader samt tidsplan (när detta skulle kunna vara genomfört).
  • Utred framtida och mest optimala skol- förskoleorganisation i Stöpen/Frösve avseende lokaler utifrån att samma utbud som idag, F-9, ska erbjudas.


Utredningen ger också ett antal förslag avseende administration inom sektorn. Detta är en tjänstemannafråga och överlämnas till sektorchef att utreda och åtgärda.