Grundskolan anpassas utifrån förändrat elevunderlag

En nyligen genomförd utredning kring skollokaler visar på förändringar i behoven av elevplatser. Därför föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ett antal förändringar i grundskoleorganisationen.

Förslagen är att Rydskolans högstadium avvecklas och att investeringar i Lundenskolan och Fjärilskolan stoppas. Arbetsutskottet föreslår också att förutsättningar för en samlokalisering av den centrala elevhälsan respektive grundsärskolan utreds vidare.

Skövde kommun arbetar ständigt för att säkerställa att kommunens lokaler nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Sektor barn och utbildning har under flera år arbetat med en lokalförsörjningsplan som syftar till att användandet av skolans lokaler ska vara så ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt. Som en följd av att nya fristående skolverksamheter öppnats har förutsättningarna och behoven av elevplatser förändrats och planen har setts över. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår därför ett antal förändringar.

Rydskolans högstadium avvecklas

Rydskolans högstadium återöppnades för två år sedan med målsättning att locka elever även från andra delar av kommunen. Då fanns ett behov av fler högstadieplatser i kommunen. Efter att skolan öppnades har dock en friskoleetablering inneburit att utbudet av högstadieplatser överstiger antalet elever. Skollokalutredningen visar att överskottet kommer att bestå i flera år framöver.

En ambitiös satsning har gjorts på Rydskolans högstadium som erbjuder utbildningar med idrotts-, programmerings-, och internationell profil samt har erkänt duktig rektor och pedagoger. Trots detta står cirka två tredjedelar av utbildningsplatserna tomma. Därmed är Ryd den högstadieskola som har lägst söktryck och flest tomma platser. Arbetsutskottet föreslår att Rydskolans högstadium avvecklas från och med läsårsstarten 2020.

Förutsättningar för att samlokalisera grundsärskolan till Rydskolan ska utredas

En förstudie om grundsärskolans förutsättningar och behov har genomförts. Förstudien visar att det finns behov av att göra förändringar inom grundsärskolan för att kvalitetssäkra elevernas utbildning och individanpassa den för att bli så likvärdig som möjligt. Utifrån verksamhetens perspektiv är den bästa lösningen en samlokaliserad särskola, inklusive träningsskola, för årskurs f-9 i anslutning till en grundskola. Det skulle skapa bättre förutsättningar för ett aktivt utvecklingsarbete med ökat idé- och erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling mellan pedagoger. En rektor för en samlad särskola skulle skapa tydlighet för elever och föräldrar.

Rydskolan har identifierats som väl lämpad för ändamålet utifrån sin utformning med små klassrum, god tillgänglighet och egna entréer. Arbetsutskottet föreslår därför att sektorschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samlokalisera grundsärskolan i lokaler på Rydskolan.

Förutsättningar för att samlokalisera den centrala elevhälsan till Lundenskolan ska utredas

Den centrala elevhälsan, dit bland annat skolläkare, specialpedagoger och psykolog hör, är idag utspridd på olika platser i Skövde. Analys visar att en samordning av denna verksamhet i gemensamma lokaler skulle bidra till ökad effektivitet och underlätta arbetet mot samtliga kommunens skolor. Arbetsutskottet föreslår därför att sektorchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna den centrala elevhälsan i lokaler på Lundenskolan.

Investeringar i Lundenskolan och Fjärilskolan stoppas

Sedan tidigare finns det planer på och investeringsmedel avsatta för om- och utbyggnad av Lundenskolan samt att återställa och ta Fjärilskolan i bruk. Då utredningen visar att dessa elevplatser inte behövs inom en överskådlig framtid föreslår arbetsutskottet att planerna stoppas, vilket innebär minskade investeringar för kommunen om 202 miljoner. Det innebär också att kommunen undviker de ökade driftskostnader som mer lokalyta för med sig. Gällande Lundenskolan finns dock ett behov av en del renovering som kommer att genomföras när om- och utbyggnad uteblir.   

Beslut om föreslagna åtgärder tas av barn- och utbildningsnämnden 11 december.