Bild på pristagare från Frösve skola.

Utdelning av Skolutvecklingspriset 2017

Stort grattis till alla pristagarna som fick ta emot applåder, blommor och diplom!

Under högtidliga former delades Skolutvecklingspriset 2017 ut i Arena Skövde kvällen den 30 oktober. Prisutdelare var Paula Bäckman, ordförande barn- och utbildningsnämnden, och Pontus Düring, tf chef sektor barn och utbildning.

De sju pristagarna fick dela på en summa av 200 000 kr.

Syftet med skolutvecklingspriset är att premiera verksamheter som i sitt skolutvecklingsarbete når goda resultat utifrån uppdraget samt att goda exempel sprids mellan verksamheterna. Barn och utbildningsnämnden vill uppmuntra utveckling i förskola, fritidshem och skola och har som mål att Skövde ska utvecklas mot att vara ledande kommun i skolutveckling.

Årets pristagare

Gymnasium Skövde - Internationaliseringsgruppen
30 000 kr

Internationaliseringsgruppen har genom sitt strategiska arbete skapat delaktighet och motiverat eleverna att engagera sig i internationella frågor. Arbetet sker i alla led, från rektor till samtliga elever inom Gymnasium Skövde. Utifrån en tydlig målbild finns en mångfald av aktiviteter som kommer elever till gagn i form av olika internationella utbyten, Erasmus projekt, rättviseveckan, FN-rollspel med mera.

Timmersdala fritidshem
20 000 kr

På ett lekfullt och inspirerande sätt har Timmersdala fritidshem tagit sig an kunskapsuppdraget där elevens utveckling och lärande är i fokus. Fritidshemmet uppmuntrar elevernas läs- och skrivintresse och eleven utmanas genom spännande aktiviteter exempelvis via bokklubben, brevvänner på annat fritidshem och i filmstudion.

Karstorps förskola
30 000 kr

Dockan som pedagogiskt verktyg är en vetenskaplig metod som praktiseras på Karstorps förskola och har fått stort genomslag i verksamheten.  Arbetet med dockor som metod har utvecklat barnens förändrade kunnande inom språk, matematik, naturvetenskap och värdegrund.

Frösve skola
20 000 kr

De nominerade lärarna på Frösve skola har genom värdeskapande lärande som metod utvecklat elevernas tilltro till den egna förmågan där eleven både är konsument och producent av kunskap. Arbetsformen ger en ökad motivation, ett fördjupat lärande och en meningsfull vardag i skolan för eleverna.  

Käpplundaskolan - Idrottslärarna
30 000 kr

De nominerade idrottslärarna på Käpplundaskolan har genom ett förändrat arbetssätt synliggjort ämnet idrott och hälsa och dess betydelse för ökad måluppfyllelse. Rörelse integreras i skolans verksamhet på ett systematiskt och strukturerat sätt både i och utanför idrottshallen.

Helenaskolan - Alma Gullbrand
20 000 kr

I samarbete med arbetslivet i Skövde har matematikläraren Alma Gullbrand skapat en digital matematikbok. De verklighetsbaserade matematikuppgifterna är utformade av olika branscher och ger därigenom eleverna en ökad förståelse för matematik och dess användbarhet. Arbetet med boken är ett gott exempel på framgångsrikt samarbete mellan skola och arbetsliv som gynnar eleven.

Billingskolan – IKT-arbetet
50 000 kr

I Billingskolans undervisning är de digitala verktygen en naturlig del för elever och lärare oberoende av skolämne. IKT-kunskapen hos elev och lärare säkerställs via utvecklings-/kompetensutvecklingstrappor. Variationen i undervisningen med stöd av digitala verktyg ökar elevernas kreativitet och ger dem flera möjligheter att visa vad de kan.  

Stort grattis!