Bild på barn och ungdomar.

Vårens brukarundersökning visar att barn och elever är nöjda med sin utbildning

En sammanfattning av resultatet visar att barn och elever generellt trivs bra och upplever ökad studiero.

- Det är positivt att majoriteten av våra barn och elever trivs och känner sig trygga samt att den upplevda studieron har ökat. Det viktiga arbetet med trygghet och studiero behöver dock fortsätta för att få alla att trivas och känna sig sedda, säger sektorchef för barn och utbildning Katarina Lindberg

Under våren 2018 har Skövde kommun låtit elever och föräldrar inom för-, grund och gymnasieskolan delta i den årligen återkommande brukarenkäten. Enkäten genomfördes för vårdnadshavare i förskolan med barn födda år 2013 och 2015 samt i förskoleklass. Den genomfördes även för elever och vårdnadshavare i fritidshemmen åk 2, grund-/grundsärskolans åk 2, 5 och 8, gymnasieskolans åk 2, gymnasiesärskolan samt alla elever på introduktionsprogrammen. I år fanns det möjlighet att förutom svenska besvara enkäten på finska och arabiska.

Syftet med enkäten har varit att mäta den pedagogiska verksamhetens kvalitet och resultatet är ett underlag för verksamheternas kvalitetsutveckling. Resultatet kan även vara grund för vårdnadshavares framtida val av förskola eller skola. I kommunens jämförelsetjänst visas resultatet.

Förskola

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans verksamhet. Av vårdnadshavarna uppger 96 procent att förskolan är trygg och säker och att personalen utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation. Alla frågor kopplade till rutiner, samspel och inne och utemiljö har ökat i nöjdhet.

Grund- och gymnasieskola

Av eleverna i grundskolans årskurs 2 uppger 93 procent att de trivs i skolan och att lärarna gör så att de får lust att lära. Av eleverna i årskurs 5 tycker 98 procent att lärarna förklarar skolarbetet så att eleverna förstår. Eleverna i åk 8 upplever ökad studiero, där fler elever upplever att lärarna förklarar så att de förstår skolarbetet. Eleverna i gymnasieskolan trivs totalt sett mycket bra på sitt gymnasieprogram och känner sig trygga och respekterade på skolan.

Grundsärskola

Resultat för grundsärskolans elever i åk 5 och 8 visar att eleverna är mycket nöjda och trivs bra. Flera av frågorna uppnår 100 procents nöjdhet, exempelvis ”Mina lärare visar att de tar mina åsikter på allvar”.

Fritidshem

Eleverna på fritidshemmen är generellt mycket nöjda med verksamheten. Av eleverna uppger 93 procent att de trivs på fritidshemmet och får stöd och hjälp som de behöver och 94 procent tycker att fritidshemmet erbjuder bra aktiviteter.