Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi

Nästa utbildningsstart: augusti 2018.

Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg väntas öka kraftigt.

Ingen yrkeserfarenhet från vård- och omsorg krävs för att söka utbildningen - du kan börja direkt efter studenten från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram (se mer om särskilda förkunskapskrav nedan). 

Du är med och utvecklar vården och omsorgen!  Det innebär bland annat att leda, handleda och stödja vårdoch omsorgstagare, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi.

Utbildningen ges på distans och pågår under ett år på halvfart (50%). Upplägget av utbildningen underlättar möjligehten att kombinera studier med arbete. Vuxenutbildning Skövde har erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. 

Vuxenutbildning Skövde är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Vuxenutbildning Skövdes egna lokaler eller i närbelägna externa lokaler. 

Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.” (Vision e-hälsa 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommun och Landsting, SKL). 

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 2015 ställt sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till år 2025 - Sverige ska blir bäst i världen! "År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och och delaktighet i samhällslivet."

SKL skriver vidare: "Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger mervärde."

Myndigheten för delaktighet skriver: "Trygghetslarm, robotar, sensorer och e-hemtjänst är exempel på digital teknik och digitala tjänster inom välfärdsteknologin. [---] Utbudet av digitala tjänster och digital teknik ökar i snabb takt och det är en utmaning för kommunerna att implementera dessa som en naturlig del i sina verksamheter. Regeringen har bestämt att öka takten när det gäller digitalisering inom socialtjänsten och hemsjukvården i kommunerna."

Jag är så tacksam för att jag valde att gå denna utbildning och att det fanns en plats. Den ger mig så mycket kunskap som jag inte trodde att jag var i behov av. Alla ämnen har hittills varit intressanta. Det är verkligen ett bra urval gällande innehåll i utbildningen.

Annelie E Ivarsson, studerande på utbildningen 2017-2018

Arbetslivets kompetenskrav

Efter avsslutad utbildning ska du ha kompetenser (på fördjupad nivå) för att:

- Tillämpa fördupade kunskaper och färdigehter om välfärdsteknologi för att ge teknikstöd till vård och omsorgsverksamehtens målgrupper

- Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerera välfärdsteknologiområdet

- Arbeta utifrån etik och värdegrund inom vård och omsorg kopplat till värlfärdsteknologi och teknikutveckling

- Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i ledarskap och handledning för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kolelgor och anhöriga

- Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumenation och personcentrerad kvalitets- och metodutveckling

- Reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv 

Kurser i utbildningen      Poäng   
Leda och handleda 20
Välfärdsteknologi 2 40
Kvalitetsutveckling 20
Välfärdsteknologi 1 20

 
Vilka förkunskaper behöver du?
- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyg E/G i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna medicin 1, psykologi 1, vård och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
100

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50%, två terminer

Antal platser
35

Urval
Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Typ av examen
Utbildningen är på 100 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkehögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas). 

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt fyra närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till indiviudell handledning via lärplattformen finns. 

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling. 

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Kurstart
27 augusti 2018

Sista ansökan
1 maj

För att söka
Öppet för ansökan. Klicka här för att komma till instruktioner om hur du söker!

Dokument