Enstaka kurs - Patientsäkerhet och dokumentation. Start 16 december

Kursen ska ge kunskaper om patientsäkerhetsrisker och färdigheter i att identifiera, förebygga och åtgärda patientsäkerhetsrisker utifrån identifierade riskområden (fall och fallskador, trycksår, undernäring, munhälsa, infektioner vid centrala venkatetrar, läkemedel, sårinfektioner efter operation och urinvägsinfektioner). I kursen behandlas också patientsäkerhetsrisker kopplade till området kommunikation och dokumentation samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter och etiska frågeställningar som rör dokumentation. Kursen ska ge färdigheter i att dokumentera efter vårdens riktlinjer på en fördjupad nivå. 

Vilka förkunskaper behöver du
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%), eller motsvarande 

Yrkeshögskolepoäng
30 

Studieform
Utbildningen bedrivs på distans, med tre närträffar I Skövde Yrkeshögskolas lokaler. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Närträffarna är vecka 50 och vecka 6 samt vecka 20. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns

Studietakt

Deltid 24%

Antal platser
11

Kurstid
2019-12-16 – 2020-06-05

Sista ansökningsdag
25 november

För att ansöka
Klicka här för att påbörja din ansökan (Öppnar 24 oktober)