Skolskjuts med buss

Ansvarsfördelningen ser ut som följande:

Föräldrar:

  • Ansvarar för att eleven kommer till hållplatsen
  • Ansvarar för att eleven går till anvisad väg
  • Ansvarar till dess att eleven kommer på bussen
  • Ansvarar för att eleven följer ordningsregler vid skolskjuts

 

Entreprenör/bussförare:

  • Ansvarar för elevens påstigningsplats
  • Ansvarar för eleven under transporten
  • Ansvarar för elevens avstigning

 

Skola:

  • Ansvarar för eleven när hen kommer till skolan
  • Ansvarar för eleven när hen väntar på fordonet hem
  • Ansvarar för att eleven kommer på fordonet hem


Ordningsregler för skolskjutsar med buss

För de av Skövde kommun upphandlade skolbussarna gäller följande om elevers uppträdande.

1. Elev har att åtlyda tillsägelse av chauffören. 

2. Chauffören ska inte behöva tåla okvädningsord och liknande och vid flagranta fall kan chauffören anmäla eleven till berörd skolledning.

3. Säkerhetsbälten ska användas då de finns. Chauffören informerar att bälte ska sättas på och hjälper mindre barn som inte klarar det själva. Brister i bältesanvändningen påtalas hos berörd skolledning. 

4. Uppträder elev på sätt som allvarligt kan påverka trafiksäkerheten eller utsätts elev för kränkande behandling av annan elev eller andra elever har chauffören att anmäla detta till berörd skolledning. Då detta sker vid upprepade tillfällen kan elevs skolskjutsning under viss tid komma att ske på annat vis. Beslut om sådan åtgärd fattas av skolledningen och Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten gemensamt.

5. Vid fall av uppsåtlig skadegörelse har eleven att ersätta transportören den skada som vållats. Krav på ersättning överlämnas till skolledningen som efter uppföljning vidarebefordrar kravet till berörd målsman.