Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 24/1

Yttrande om förändrat beslut om en samlad grundsärskola

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att låta kommunfullmäktige istället för barn- och utbildningsnämnden besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan. Sverigedemokraterna vill att nämndens beslut återtas och att fullmäktige fattar ett nytt beslut i frågan. Vidare föreslår Sverigedemokraterna i sin motion att nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är integrerade i andra befintliga skolor ska bibehållas. Kommunfullmäktige har bett nämnden om ett yttrande i frågan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under våren 2021 att en samlad grundsärskola för årskurs 1-9 på Rydskolan genomförs utifrån kommunens tillväxt. På Rydskolan integreras grundsärskolan i den befintliga skolan och kommer att ha anpassade lokaler utifrån verksamheten. Syftet med beslutet var att säkerställa att Skövde kommun på kort och lång sikt lever upp till skollagens krav på utbildningen inom grundsärskolan, såväl på organisatorisk nivå som på individnivå.

– Det är ett strategiskt beslut som är hållbart över tid och som ger en kvalitetshöjning för verksamheten, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Då kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten och ansvaret att organisera verksamheten till barn- och utbildningsnämnden är de i princip förhindrade att i efterhand ändra eller ompröva det beslut som nämnden har fattat. Nämndens beslut bedöms heller inte vara av sådan principiell karaktär att det skulle fattats av kommunfullmäktige.

– Vi kan inte se att det framkommit några nya omständigheter som innebär att det syfte och de bedömningar som låg till grund för nämndens beslut har ändrats. Mot denna bakgrund föreslår vi att motionen ska avslås, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Till detta kan läggas att en överklagan av beslutet gjord av en vårdnadshavare nyligen avslogs då Förvaltningsrätten inte funnit tillräcklig grund för att upphäva beslutet.

Yttrande om fria pedagogiska måltider i förskolan

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor. De föreslår även att barn- och utbildningsnämnden ska få ökade anslag från kommunfullmäktige för att täcka upp kostnaden för måltiderna. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet men har bett barn- och utbildningsnämnden att lämna sitt yttrande.

En pedagogisk måltid innebär att pedagog och barn äter tillsammans för att skapa goda förutsättningar för barnens matvanor. En pedagogisk måltid inom förskolan i Skövde kostar idag 31 kr för pedagogen. Kostnaden dras på den anställdes lön. Fria pedagogiska måltider skulle innebära en kostnad för nämnden på 4,4 miljoner kronor per år baserat på antal arbetsdagar, antal anställda och kostnaden för pedagogiska måltider till fristående huvudmän.

– Vi i nämnden anser att motionen är besvarad i och med den kostnadsbild som är framtagen. Motionärernas förslag om ökade anslag för att vi ska kunna införa fria pedagogiska måltider överlämnar vi nu till kommunstyrelsen för beslut, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Aktuellt läge för skolvalet till förskoleklass

Inför hösten 2022 finns det i dagsläget 683 barn som ska börja förskoleklass i Skövde. Inom Skövde kommun har man kunnat tillgodose alla aktiva förstahandsval, det vill säga där vårdnadshavare önskat skola för sitt barn. Bland de som inte gjort ett aktivt val finns i nuläget ett fåtal överklaganden där man inte är nöjd med den placering man tilldelats. Det kan till exempel bero på att skolan man hade tänkt för sitt barn är full efter att de som gjort ett aktivt skolval är placerade.

– Det aktiva skolvalet är en möjlighet som vi vill att man utnyttjar. I år ser vi att det är färre än tidigare som gjort ett aktivt val. Vi får se över hur vi kan nå ut ännu bättre framöver, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.