Avgifter vid byggnation 2022

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

E-faktura
Vill du ha elektronisk faktura måste du först anmäla detta via denna e-tjänst.

Exempel på avgifter

Avgifter för bygglov, nybyggnadskarta och utstakning av fyra hörn. Bygger på 2022 års prisbasbelopp 48 300 (vid varje årsskifte räknas taxan om). Observera att dessa avgifter gäller planenliga åtgärder. 

Exempel på olika ärenden:

Nybyggnad

 • Nybyggnadskarta för nybyggnad, avgift 8 514 kr.
 • Nybyggnad, 0-49 kvm BTA+OPA, avgift ca 12 000 kr. Utstakning 5 000 kr
 • Nybyggnad, 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 18 000 kr. Utstakning 11 000 kr
 • Nybyggnad, 130-199 kvm BTA+OPA, avgift ca 24 000 kr. Utstakning 11 000 kr
 • Nybyggnad, 200-299 kvm BTA+OPA, avgift ca 30 000 kr. Utstakning 12 000 kr

 

Tillbyggnad av huvudbyggnad

 • Tillbyggnad, 0-15 kvm BTA+OPA, avgift ca 4 500 kr
 • Tillbyggnad, 16-49 kvm BTA+OPA, avgift ca 7 500 kr
 • Tillbyggnad, 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 16 000 kr

 

Övriga åtgärder

 • Skärmtak på 15-30 kvm, avgift ca 3 500 kr
 • Takkupa, avgift ca 3 500 kr
 • Mur eller plank vid enbostadshus, avgift ca 5 500 kr
 • Förhandsbesked, avgift ca 8 000 kr

 

Anmälan

 • Installation av eldstad då enbart anmälan krävs, avgift ca 1 450 kr

 

Anmälan enligt Attefall

 • Nybyggnad komplementbyggnad/-bostadshus, 0-30 kvm BYA avgift ca 4 500 kr
 • Tillbyggnad, 0-15 kvm BTA, avgift ca 2 700 kr

 

BTA = bruttoarea, area på samtliga våningsplan, inklusive källare och vind

OPA = öppenarea, öppna areor för vistelse eller förvaring, exempelvis carport och balkong

Avgifter som tillkommer

Enligt plan- och bygglagen ska alla beslut om lov kungöras i Post- och inrikes tidning, för det tillkommer en avgift på ca 400 kr. Om åtgärden strider mot gällande detaljplan tillkommer avgifter för grannehörande och prövning av liten avvikelse. Andra avgifter som kan tillkomma är om det behövs ytterligare arbetsplatsbesök eller prövning av strandskyddsdispens.

Anläggningsavgift VA-tjänster

Fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Observera att en avgift för tillkommande bruttoarea tas ut (gäller ej småhusfastighet) även om inga nya VA-anslutningar görs.
Kontakta Skövde VA om du vill ha ett kostnadsunderlag för ditt projekt.

Avgift för återtagande av en ansökan

Om du av någon anledning inte längre vill ha din ansökan prövad kan du återkalla din ansökan. Vi tar då ut en timavgift för det arbete vi har lagt ned på registrering och eventuell övrig administration. Om vi har börjat handlägga din ansökan tar vi ut 25 procent av normal bygglovavgift.

Avgift för avslag

Vid ett avslag i bygglovsnämnden utgår full bygglovavgift (exkl. avgift för starbesked) alternativt tidsersättning.

Avgifter från andra enheter

Avgifter för utstakning/lägeskontroll, nybyggnadskarta och VA-avgift tillkommer. Planavgift tillkommer i vissa fall om detaljplanen är från 1987 eller senare.