När behöver jag bygglov?

Byta fönster? Bygga ett nytt hus? Sätta upp ett plank eller staket? Bygga om kök eller badrum? Här får du information om det du vill göra är bygglovspliktigt, hur du ansöker och vilka handlingar du i sådana fall behöver skicka in till oss.

Altan, trädäck, terrass och uteplats

Kräver altaner bygglov?
Ja, om byggnadens yttre utseende ändras då du bygger altan, trädäck eller en terrass. Det krävs även bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad, till exempel fristående altaner kräver bygglov för att de ses som nybyggnader. Att glasa in en altan eller balkong kräver alltid bygglov.

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov.

Bygglovfria altaner
Observera att inom särskilda områden gäller inte dessa lättnader, där är även altaner som beskrivs nedan bygglovspliktiga:

 • * Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • * Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • * Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • * Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • * Altanen får inte vara högre än 1,8 meter inklusive räcke.
 • * Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • * Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • * Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.


Om din altan inte uppfyller kraven för att vara bygglovsfri behöver du söka bygglov.

Mer om altan på Boverkets webbplats

Exempelritningar

E-tjänst för att ansöka/anmäla om bygglov

Attefallhus och attefallsåtgärder 

Du som har en- eller tvåbostadhus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

  * Det finns ett befintligt en- och tvåbostadshus på tomten
  * Byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus
 • * Byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea.
 • * Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter      tillsammans.
 • * Byggnaden får ha en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • * Byggnaden placeras fristående, men i närheten till bostadhuset
 • * Byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • * Kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • * Byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • * Byggnaden placeras mindre än 30, meter från järnväg
 • * Byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats änn 4,5 meter. 

Till exempel på attefallsåtgärder

 • * Komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter.
 • * Attefallshus - fristående om högst 30 kvadratmeter byggnadsarea.
 • * Tillbyggnad av en -och tvåbostadshus om max 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • * Tillbyggnad av max två takkupor.
 • * Inreda ytterligare en bostad.

 

Vilken av ovanstående nämnda åtgärder som ska utföras behöver framgå på anmälan samt ritningar.

Mer om attefallshus samt vilka krav som ställs finns på Boverkets webbplats

Mer om tillbyggnad på 15 kvm samt vilka krav som ställs finns på Boverkets webbplats

Mer om takkupor på Boverkets webbplats

Mer om att inreda ytterligare en bostad på Boverkets webbplats

Här ansöker du via e-tjänst om Attefall

Länk till exempelritningar

Bygga till eller bygga ut hus
   Om du vill bygga ut ditt hus och göra det större krävs bygglov. Beroende på vad du vill göra, kan det också räcka med en anmälan.

 Bygga ut med max 15 kvm

Om du vill bygga ut ditt hus med max 15 kvm, så räcker det med en anmälan. Du måste vänta på startbesked från kommunen innan du får börja bygga.

Bygga ut mer än 15 kvm

Vill du göra en utbyggnad som är större än 15 kvm på ditt hus, så måste du ansöka om bygglov. Samma sak om du vill göra ytterligare en våning på ditt hus.

Börja med att kontrollera hur mycket av tomten som får bebyggas och/eller hur högt du får bygga. Svaren hittar du bland annat i detaljplanen. Kontakta gärna oss bygglovshandläggare i ett tidigt skede för hjälp med att tolka detaljplanen.

I varje ärende bedöms om det krävs en certifierad kontrollansvarig. Vilka som är certifierade hittar du på Boverkets hemsida.

Här ansöker/anmäler du om tillbyggnad via e-tjänst

Ekonomibyggnader
  En ekonomibyggnad är inte en byggnad för boende, utan som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande.

En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Här kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Det bedrivs ett aktivt jordbruk på fastigheten.

Att ekonomibyggnaden är till för jordbrukets behov.

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner.

Det är bara anläggningar som direkt behövs för lantbruket som är bygglovsbefriade. Däremot är självständiga förädlingsindustrier, till exempel mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller bryggerier, bygglovspliktiga.

Ridhus och häststallar

Vi får ofta frågan om ridhus och häststall är bygglovsbefriade, men det är de oftast inte. I de allra flesta fall behövs bygglov. För att pröva ditt fall, rekommenderar vi att du ansöker om ett förhandsbesked om du går i tankar att bygga ridhus eller häststall på din fastighet.

Till E-tjänst för förhandsbesked

Förprövning hos länsstyrelsen

Om du ska bygga ett stall för djur, oavsett om det kräver bygglov eller inte, så kan du behöva ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning. 
Förhandsbesked
  Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Ansök om förhandsbesked via e-tjänst

Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten.

Här hittar du e-tjänsten.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Kartutdrag som visar vilket område du är intresserad av.
 • Du kan själv ta fram ett kartudrag med hjälp av e-kartan.
Garage och andra komplementbyggnader
  En komplementbyggnad är en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad, och som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Några exempel på komplementbyggnader är växthus, garage och carport. Komplementbyggnader kräver vanligtvis bygglov. 

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Detaljplanen bestämmer också var på tomten du får placera byggnaden.

För komplementbyggnader som attefallshus krävs inte bygglov, däremot ska du göra en anmälan. Som regel behöver du inte följa detaljplanen men det finns vissa undantagsfall. Via länken nedan hittar du mer om vad som gäller för ditt byggprojekt.

Mer om komplementbyggnader på Boverkets webbplats

Kaminer, öppna spisar och eldstäder

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även krävas bygglov. Via vår e-tjänst kan du enkelt anmäla installation av eldstad. Här hittar du e-tjänsten.

  

Vad behöver jag skicka med i samband med anmälan?

* Planritning som tydligt visar eldstadens placering i byggnaden.

* Kontrollplan.

* Teknisk beskrivning/produktbeskrivning, t ex prestandadeklaration.

* Vid ny rökkanal ska det bifogas fasadritningar där skorstenen är inritad.

 

Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, gärna i PDF-format. OBS fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning. Vi vill inte att du skriver personuppgifter på ritningarna. För att handläggningen av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Har du inga ritningar på ditt hus? Det kan finnas i kommunens Ritningsarkiv

 

Vad kostar anmälan? 
En anmälan för eldstad kostar ca 1450 kr.

 

När får jag påbörja installationen?

Innan arbetet får påbörjas är det viktigt att du har fått ett beslut/startbesked från byggnadsnämnden. Om installation påbörjas innan startbesked har lämnats kommer byggnadsnämnden att döma ut en sanktionsavgift.

 

När får jag börja elda?

Innan du får börja elda ska anläggningen besiktigas/täthetsprovas av skorstensfejarmästaren.

När godkänd besiktning är utförd kan ni börja elda. För att ärendet ska kunna bli klart och avslutat så behöver du ett slutbesked.

 

För att få slutbesked ska du skicka in följande handlingar:

* Ifylld och underskriven kontrollplan.

* Godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren.

* Relationsritning vid väsentlig ändring. En relationsritning visar hur det blev.

* Intyg om att eventuella erinringar enligt besiktningsprotokoll är åtgärdade. 

Mer om kaminer och vedspisar på Boverkets webbplats

 

Brandskyddskontroll

Efter installationen av kaminen eller eldstaden behöver du göra brandskyddskontroll med jämna intervaller. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har ansvaret för brandskyddskontroll och sotning och upphandlar kontroll av brandskyddet med olika företag som utför kontrollen.

Läs mer om brandskyddskontroll här

Marklov
  Inom ett område med detaljplan behövs det oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halvmeter.

 Läs mer på boverket

Skälen till att marklov behövs är framförallt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras. I vissa fall är det uppenbart att även uppfyllnader av till exempel vallar påverkar miljön på ett sätt att vi alla påverkas i vår upplevelse av exempelvis stadsbilden.
 
Marklov krävs också om man ämnar fälla träd eller plantera skog om sådant krav finns i gällande detaljplan.
 

För marklov gäller

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte
 • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen

 

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Nybyggnad av villa och flerfamiljshus
  Det krävs bygglov för att uppföra ett nytt bostadshus.

Detaljplanen reglerar vad du får bygga för typ av hus. Några exempel på vad detaljplanen kan reglera:

Hur stort hus du får bygga på din tomt.

Hur högt ditt hus får vara.

Minsta alternativt största tillåtna taklutning.

Var på tomten du får bygga. Du får till exempel inte bygga för nära tomtgränsen.

Ibland finns det särskilda krav på utformningen av huset. Ofta är det i områden med kulturellt värde där det kan krävas särskilda material, speciell färg eller stil.

 

Här kan du hitta gällande detaljplaner

Om fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför områdesbestämmelser kan det krävas att du först söker ett förhandsbesked

Här hittar du exempelritningar som du kan ha nytta av dessa innan du tar fram dina egna ritningar.

När du bygger ett nytt bostadshus kan det krävas att du gör en servisanmälan till Skövde VA. 
Länk till blankett servisanmälan

Lärs mer på boverket.se

Länk till e-tjänst ansökan 

Plank, pergola och mur

Enligt Plan- och Bygglagen krävs bygglov för uppförande av murar och plank. Lagen ger inga exakta beskrivningar av begreppen staket, murar eller plank.

Observera att varken bygglovsfriade eller lovpliktiga åtgärder får hindra sikt i korsningar eller vid utfarter från fastigheter. Minst 10 m från korsning/tomthörn och 2,5 vid utfart från tomt.

Siktförhållanden - att tänka på när det gäller trafiksäkerhet

Du som fastighetsägare har ansvar för att sikten vid din utfart är god. Har du dessutom hörntomt mot gata eller mot gång- och cykelväg får du anpassa din mur, ditt plank eller din häck till gällande bestämmelser.

Inom sikttriangeln kan plank, murar och häckar inte ha en högre höjd än 80 cm. Detta markeras särskilt på situationsplanen vid ett bygglov.

Trygghetsaspekt

Murar och plank som avskärmar mot gator och cykel- och gångvägar kan skapa ökad känsla av otrygghet för dem som färdas där. Det är viktigt att försöka undvika att hela kvarter och områden blir inhägnade. Höjden på murar och plank har viss betydelse för funktionen, men framför allt för utseendet.

Åtgärder som inte kräver bygglov

Staket
Ett staket får vara max 1,1 meter högt om det är genomsiktligt till minst 50 procent. Staket är en avskärmande, lätt konstruktion i trä, smide eller liknande. Stolpar får sticka upp över staketsektionen.

Plank

Plank är en avskärmande, tät och lätt konstruktion. Plank får sättas upp i anslutning till uteplats. Det får då vara 1,8 meter högt och sträcka sig 3,6 meter ut från huset. Dock inte närmare gräns än 4,5 meter.

Mur
En mur får vara högst 0,5 meter hög. En mur är en tät, tung konstruktion, oftast utförd i natursten eller murblock.                      

Spaljé, pergola
Trädgårdsinredning som spaljéer och pergolor med mera är genomsiktliga inhägnader i trä, stål eller liknande material. Dessa ska ha minst 70 procent genomsiktlighet. Högre eller tätare staket, murar, plank än vad som anges ovan kräver bygglov.

Övrigt
Gunnebostängsel får sättas upp utan lov oavsett höjd. Glas eller plexiglas räknas som tätt och likställs med plank.

Måttregler

Höjden på staket, murar och plank räknas från den befintliga marknivån till staketets högsta punkt. Detta gäller även om man till exempel bygger staket ovanpå en mur.

Andelen luft i staketet beräknas på varje del av staketets yta. Det går exempelvis inte att montera en överliggare på hög höjd eller lämna en större öppning i förhållande till resten av staketet i syfte att bygga tätare på andra delar.

Pool och bassänger
  Beroende på hur du vill att det ska se ut runt din pool, så kan du behöva ansöka om bygglov eller marklov. 

Om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov.

Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen.

Om poolen förses med tak kan du behöva bygglov, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.

Om du vill sätta upp ett plank eller en mur runt poolen kan du behöva söka bygglov

Mer om att anlägga en pool på Boverkets webbplats

Barn och vatten

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats kan du läsa mer om barn och vattensäkerhet.

MSBs webbplats

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnad eller delar av byggnad. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs.

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser kan det istället krävas en anmälan för vissa åtgärder. 
Kontakta oss om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov eller en rivningsanmälan. 

Rivningsarbeten som kräver lov eller anmälan får inte påbörjas innan bygglovsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett starbesked krävs ett förslag till kontrollplan.  I kontrollplanen ska det bland annat framgå vilket avfall som åtgärden ger upphov till och hur avfallet ska tas omhand, särskilt hur man avser möjliggöra materialåtervinning samt hantering av farliga ämnen. Kontrollplanen skall också ge uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas

Läs mer på boverket

Här hittar du e-tjänsten för rivningslov.

Handlingar som ska bifogas ansökan/anmälan rivningslov

 • Förslag till kontrollplan
 • Kartutdrag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas. Du kan själv göra kartutdrag (pdf) i fastighetskartan
 • I vissa fall behövs även fasadritning och foton

 

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
  Du måste oftast ha bygglov för att sätta upp, ändra eller förflytta skyltar inom detaljplanerat område. Inom Skövde kommun finns det också en särskild designmanual framtagen av cityföreningen tillsammans med Skövde kommun.

Inom detaljplanerat område krävs det oftast bygglov och startbesked för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Via vår e-tjänst kan du enkelt ansöka om bygglov och startbesked för uppförande av skyltar.

Vad behöver jag skicka med i samband med anmälan?

Illustration/fotomontage: Ett montage som visar hur skylten kommer att se ut på platsen. För skylt på byggnad; rita skylten på fasadritningen/fotot och ange mått från mark och exempelvis hushörn, vinkelskylt ska också redovisas från sidan. För skylt på mark; rita skylten på foto vid aktuell plats.

Detaljritning: På detaljritningen ritar du in skyltens storlek med budskap samt anger bredd, höjd och djup. Ange även ljussättning, färgval med mera.

Situationsplan: för skylt på mark; ange skyltens placering och fixera läget med målsättning från tomtgräns eller byggnad. För skylt på byggnad; markera var på byggnaden skylten ska placeras

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Ta fram underlag

Ritningsarkiv.

Har du ingen situationsplan? Du kan själv ta fram ett kartutdrag via "E-karta" 

Länk till E-tjänst för bygglov skylt

Mer om skyltar på Boverkets webbplats

Mer om Designmanual för Skövde kommun

 

 

Skärmtak
  Du får på ett en- och tvåbostadshus sätta ett skärmtak över uteplats eller över en entré utan bygglov, om skärmtaket inte är större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

15 m² är det totala antal m² skärmtak som får anordnas på fastigheten utan bygglov. Om du vill bygga ett skärmtak som är större än 15 kvm anses byggnadsverket som en tillbyggnad som kräver bygglov.

Mer om tillbyggnad på boverket.se

 

Solceller, solfångare och solpaneler
  Solfångare och solcellspaneler kräver i vissa fall bygglov.

Det finns undantag från krav på bygglov för solfångare och solcellspaneler som placeras utanpå en byggnads tak eller fasad. Observera att lättnaderna inte gäller inom särskilda områden, så som utpekad värdefull kulturmiljö och riksintresse för försvaret. Det kan också finnas utökad lovplikt i detaljplanen.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov men det finns undantag som du behöver ha koll på. Det kan finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för ditt område.

Du kan behöva bygglov för solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken, beroende på hur hög anläggningen kan tänkas bli.

 

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

* De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

* De ska följa byggnadens form.

* De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

* De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

* Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan.

 

Kontakta oss för att få veta om dina solfångare och solcellspaneler kräver bygglov eller om din fastighet ligger inom ett särskilt värdefullt område eller riksintresse för totalförsvaret. Skriv din fråga till bygglovenheten via vår e-tjänst: Fråga om bygglov/anmälan (siriusit.net)

  Mer om solpaneler på Boverkets webbplats

Mer om solpaneler på Boverkets webbplats

 

Hos Energimyndigheten finns mer information om förnybar energi.

Energimyndighetens webbplats 
Energimyndighetens webbplats

Strandskyddsdispens
  Strandskyddet är till för att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv och ge goda livsvillkor för Växt- och djurliv. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen.  Inom planlagt område är strandskyddet ofta helt eller delvis upphävt på land.

Dispens från strandskyddet kan bara ges om särskilda skäl finns i miljöbalken. Via länken nedan finns mer om standskyddsdispens.

Mer om strandskyddsdispens på Boverkets webbplats

Mer om strandskydd på naturvårdverkets webbplats

Ansökan om strandskyddsdispens ska innehålla följande

Ditt eget namn, adress och telefonnummer. 
Fastighetsbeteckning och namn på kommunen.
En beskrivning av vad du planerar att göra. 
En skiss på det du planerar att göra. 
En karta och beskrivning av området.
Syftet med åtgärden.
Det eller de särskilda skäl som motiverar dispensansökan.
En beskrivning av hur en dispens inte påverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna.

Länk till e-kartan

Här ansöker du om strandskyddsdispens

 

Tidsbegränsad åtgärd
  Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar av byggnader såsom väsentligt ändrad användning, inredning av ytterligare lokal eller bostad eller fasadändringar. Tidsbegränsat bygglov kan även ges för uppförande eller ändring av anläggningar, skyltar och ljusanordningar.

 Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Undantaget är ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, ett sådant lov får sammanlagt överstiga 15 år.

 En åtgärd som fått tidsbegränsat bygglov måste tas bort innan giltighetstiden för lovet går ut.

 Mer om tidsbegränsat bygglov på Boverket

Uterum
  Att bygga ett tak över en uteplats kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus och som en nybyggnad om det görs fristående. Även inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver bygglov. Samt att bygga ett helt nytt uterum kräver bygglov.

Det finns undantag från bygglovsplikt och det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt tak eller uterum kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om uterummet inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Om ditt hus är placerat utanför detaljplan krävs dock aldrig bygglov för inglasning av en uteplats under befintligt tak.

Länk till Ansökan/anmälan Uterum/inglasad altan

Ändra byggnadens yttre utseende
  Behöver jag bygglov för att måla om fasaden eller byta fönster? Läs mer här vad som gäller.
Fasadändringar

Om du vill byta färg eller material på huset eller taket krävs bygglov om du bor i ett område med detaljplan. Ett område med detaljplan är ofta en tätort. Här kan du söka på detaljplaner.
Du behöver söka bygglov om du vill förändra din fastighet på något av de här sätten:

Måla om i en annan färg. Vill du däremot måla om ditt en- och tvåbostadshus i samma, eller i en liknande färg, behövs oftast inget bygglov.

Byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä.

Byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

Ta upp nya fönster eller dörrar.

Fönster

Att byta eller ändra befintliga fönster eller att sätta in nya fönster kan kräva bygglov.

Dörrar och portar

Att byta eller ändra befintliga dörrar och portar kan kräva bygglov. Om du behöver bygglov eller inte beror på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller inte.

Färger och omgivningen

Utvändiga material och färger ska du skriva i bygglovet (ange NCS-nummer). Tänk på att färgen på fasaden samverkar med omgivningen och därför kan färgen uppfattas annorlunda när den är uppmålad på fasaden. Därför kan det vara bra att bryta färgen något, särskilt till exempel neutralt vitt och grått.

Du behöver inte bygglov

Om du bor utanför detaljplanelagt område, behöver du inte bygglov för fasadändring. Observera att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla inte får förvanskas. 

Skövde kommun har ett kulturmiljöprogram som kan påverka vad du får göra på ditt hus.

Läs mer på boverket

Länk till Ansökan E-tjänst utvändig ändring

Ändrad användning
  Det krävs bygglov för att använda eller inreda en byggnad eller delar av en byggnad för ett annat ändamål än vad byggnaden har använts för tidigare.

 Vid ändrad användning ställs det krav på hela den del av byggnaden som ändrar användning.

 Om en ändring av en byggnads användning inte kräver bygglov kan åtgärden trots detta kräva en anmälan. Det kan exempelvis handla om ändring av en byggnads planlösning, bärande konstruktion, ventilation, vatten- och avlopp eller brandskydd. 

Läs mer om ändrad användning på Boverket

Ändring av byggnadens inre (Anmälan)
  Ett byggprojekt som inte behöver bygglov kan ändå kräva en anmälan, det vill säga det är en anmälningspliktig åtgärd. Exempel på byggprojekt som är anmälningspliktiga är om du gör en väsentlig ändring av byggnaden som påverkar brandskyddet, en ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs samt en väsentlig ändring av ventilationen i en byggnad.

Tänk på att startbesked krävs innan du får börja. Via länken nedan hittar du mer om vad som gäller för ditt byggprojekt.

Mer om anmälningspliktiga åtgärder på Boverkets webbplats