Startbesked börja bygga

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked.

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får beslut. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga.

Ibland krävs ett tekniskt samråd

Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsinspektör. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Mer om startbesked på boverket.se

Krav på handlingar för startbesked

Generellt för alla ritningar:

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under Exempelritningar.

Ritningarna kan skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post, samhallsbyggnad@skovde.se

Vänligen kontrollera att ritningarna är skal riktiga. 

Ritningar och handlingar:

  • Förslag till kontrollplan.
  • Konstruktionsritning (eller konstruktions- och hållfastighetsbeskrivning för enklare åtgärder som garage och eldstäder).
  • Rivningsplan (endast om man misstänker att det finns farliga ämnen och material som uppkommer vid rivning, till exempel asbest, bly, kvicksilver eller PCB).
  • Uttalande från skyddsombud eller arbetstagarrepresentant (gäller endast för verksamhet med anställd personal).
  • Skyddsrumsbesked vid nybyggnad eller omfattande ändring av byggnad, speciellt om källare berörs. Detta gäller inte enbostadshus.
  • Vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus krävs det oftast färdigställandeskydd. Det krävs också vid tillbyggnad eller anmälningspliktig åtgärd om det finns behov av ett sådant skydd.
  • Bevis om att gatukostnadsersättning är betald om det finns krav på detta vid ny- och tillbyggnad på privatägd mark.
  • Geoteknisk utredning (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus).
  • VA- och ventilationsritningar och brandskyddsbeskrivning (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus samt normala och stora verksamheter).
  • Redovisning av ljudåtgärder (gäller särskilt vid verksamheter).

 

Om projektet behövt anmälan (inte bygglov) behövs dessutom en planritning i skala 1:100 där åtgärden är markerad.

Exempelritningar

Tekniskt samråd
Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt.
 
Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd. Handläggaren kallar skriftligen byggherren och kontrollansvarig till det tekniska samrådet.
 

Under samrådet går man igenom följande:

Arbetets planering och organisation.

Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in (se Handlingar för startbesked/tekniskt samråd).

Eventuellt farligt avfall.

Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.

Behovet av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.

Behovet av utstakning.

Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.

Behovet av ytterligare möten.

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

 

Läs mer på Boverket.se om Tekniskt samråd

Kontrollansvarig
En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA skall upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.
 
En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Han eller hon ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.
 

Kontrollansvarigs uppgifter:

Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.

Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.

Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.

Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

 

Kontrollansvarig behövs inte för:

Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan

Enklare åtgärder.

 Läs mer på Boverket.se om kontrollansvarig

Kontrollplan

 

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.
 
Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet.

Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsenheten.

Vilka anmälningar som ska göras.

Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet.

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. 

Exempel på enkla åtgärder:

Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex. inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu, takkupor och balkonger.

Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak(regnskydd), eldstad eller rökkanal.

Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är  en kulturhistorisk värdefull byggnad.

Skyltar.

Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Markåtgärder, större än +/- 0.5 m.

 För projekt som inte listats under "enkla åtgärder" ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. För att samrådet ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi gärna att materialet kommer in fem arbetsdagar i förväg, så att handläggaren hinner läsa in sig.
Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder.

Länk till förslag på kontrollplaner