Olika typer av lov och anmälan

Den vanligaste lovansökan är bygglov, du kan också behöva ansöka om rivningslov eller marklov. Bygglov krävs exempelvis när du vill bygga nytt, bygga till eller när du vill göra en väsentlig förändring av en byggnad. Du kan också behöva bygglov om du vill byta färg på byggnaden, för plank och murar.

Bygglov

Krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva. Vissa undantag finns på landsbygden och vad gäller enbostadshus. Anledningen till att du behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som ska uppfyllas för allas bästa. Du kan läsa vidare under respektive rubrik nedan vad som ställs för krav när du söker bygglov.

Läs mer om bygglov på Boverket.se

Läs mer om olika bygglovsåtgärder

Anmälan

För vissa byggprojekt krävs en anmälan och du måste då invänta startbesked innan du påbörjar ditt byggprojekt. Det gäller när du exempelvis vill göra en ändring av bärande konstruktion i en byggnad, installera eller ändra en eldstad eller bygga ett attefallshus. 

Nästan alla åtgärder som berör en byggnads inre kräver att du gör en anmälan. Allt från att ändra en bärande vägg, installera en braskamin till åtgärder som påverkar planlösning eller kan påverka brandskyddet. Det krävs anmälan för vissa rivningsåtgärder.

Det är du som byggherre som ska lämnar in en anmälan till kommunen där fastigheten ligger. En anmälningspliktig åtgärd innebär att en kontrollansvarig ska redovisas (i de flesta fall), kontrollplan tas fram, och ett tekniskt samråd ska hållas. Allt är nödvändigt för att vi ska kunna besluta om ett startbesked, som är ett måste för att du ska få påbörja en åtgärd.

Då behöver du anmälan

När du ska riva en byggnad. Undantag är rivning av byggnader som inte behöver bygglov, exempelvis friggebodar och vissa komplementbyggnader.

Ändring av en byggnads bärande konstruktion (exempelvis håltagning i en bärande vägg).

En betydande förändring i en byggnads planlösning (som exempelvis påverkar tillgängligheten).

En installation eller betydande ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnader.

En installation eller betydande ändring av en anläggning för vatten och avlopp (exempelvis byggnationer och projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa).

En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).

Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser. Detaljplanen bestämmer vilka områden som skyddas.

Här hittar du e-tjänsten.

Länk till e-kartan

Länk till exempelritningar

Förhandsbesked

Om man vill bygga ett bostadshus på landet, där det saknas planer eller riktlinjer så kan man söka ett förhandsbesked, vilket är en prövning om platsen är lämplig.

Innan man lagt ner för mycket tid och pengar i sitt projekt kan man ansöka om förhandsbesked. Om man får ett positiv förhandsbesked är det bara att fortsätta sin planering medan man vid ett negativ besked får tänka om. 

Ansök om förhandsbesked via e-tjänst

Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten.

Här hittar du e-tjänsten.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

Kartutdrag som visar vilket område du är intresserad av. Du kan själv ta fram ett kartudrag från e-kartan. Förhandsbeskedet gäller under två år.

Länk till e-kartan

Länk till exempelritningar

Marklov

Behövs om det man vill göra berör höjdläget på marken på en tomt eller på allmänna platser.

Skälen till att marklov behövs är framförallt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras. I vissa fall är det uppenbart att även uppfyllnader av till exempel vallar påverkar miljön på ett sätt att vi alla påverkas i vår upplevelse av exempelvis stadsbilden.
 
Marklov krävs också om man ämnar fälla träd eller plantera skog om sådant krav finns i gällande detaljplan.
 

För marklov gäller

  • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse
  • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte
  • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området
  • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer
  • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen

 

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Rivningslov

Behövs av likartade anledningar som när bygglov behövs. En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever. I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade.

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna.

Rivningsarbeten får inte påbörjas innan bygglovsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett starbesked krävs det ett förslag till kontrollplan. I kontrollplanen ska det anges vilket material som vid rivningsåtgärden kan ge upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden dessa material finns. Syftet med kontrollplanen är att rivningen ska ske på sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig.

Här hittar du e-tjänsten för rivningslov.

Handlingar som ska bifogas ansökan/anmälan rivningslov

Kontrollplan som visar bland annat uppgifter om farligt avfall.

Kartutdrag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas. Du kan själv göra kartutdrag (pdf) i fastighetskartan. I vissa fall behövs även fasadritning och foton.

Tidsbegränsat lov

Du kan även ansöka om ett tidsbegränsat lov. På Boverkets webbplats finns information om vilka krav som ställs.

Mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets webbplats

När du varken behöver bygglov eller anmälan

Via länken nedan finns mer om vad som räknas som icke bygglovspliktiga åtgärder, det vill säga byggprojekt som inte kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer på Boverket vad som gäller

Tips!

Vissa detaljplaner innehåller skyddsbestämmelser som kan innebära en utökad anmälningsplikt. Det är därför bra att känna till förutsättningarna för din fastighet genom att ta del av detaljplanen.