Detalj- och översiktsplaner

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Detalj- och översiktsplan

Detalj- och översiktsplan

Detaljplanen anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar husen får ligga m m. Det kan även gälla ändring av en befintlig byggnads användning.
 
För att få rätt struktur på bebyggelse, verksamhetsområden, grönområden, kommunikationer och andra anläggningar i stort upprättas också översiktsplaner. Sådana måste enligt plan- och bygglagen alla kommuner upprätta. Här behandlas de långsiktiga, strategiska frågorna om markanvändning och byggande. De kan ses som politiska program och är vägledande för fortsatt arbete med detaljplaner. Se vidare under rubriken Översiktsplan.