Boendestrategiskt program

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på byggnader

Boendestrategiskt program

Förr flyttade människor i stor utsträckning dit jobben fanns. Idag värderar många boendet i första hand. Därför spelar boendefrågorna en avgörande roll i arbetet med att förverkliga Vision Skövde 2025, om att vara en välkomnande region där människor möts, verkar och mår bra och bli 60 000 invånare.

Kommunfullmäktige har antagit boendestrategiskt program för Skövde kommun. 

- Med programmet har vi tagit ett samlat grepp kring boendefrågorna och tydliggör våra ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva boendemiljöer för befintliga och nya invånare i Skövde, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Säkrar välfärd och tillväxt

Boendestrategiska programmet är ett av verktygen för att nå visionen. Det är ett strategiskt dokument, som ihop med kommunens översiktsplan ÖP2025, skapar förutsättningar för att Skövde ska kunna erbjuda ett varierat boende i attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och bostadsbehov. Det övergripande målet med bostadsplaneringen är att säkra både välfärd och tillväxt i hela Skövde.

Boendefrågorna engagerar

Arbetet med att ta fram ett helt nytt Boendestrategiskt program med tillhörande bostadsmarknadsanalys har pågått 2011-2012. Det har skett i bred samverkan så väl inom kommunen som med näringsliv och branschföreträdare. Programmet har varit ute på remiss under tre månader våren 2012.

- Boende är en fråga som berör och engagerar brett i samhället. Sammantaget sände aktörerna i remissyttrandena en tydlig signal att programmet och Skövde kommuns tillväxtambitioner är en välkommen och nödvändig satsning för en fortsatt positiv utveckling i vår region, säger Katarina Jonsson.

Mål och riktlinjer samt åtgärdsplan

Programmet innehåller mål och riktlinjer som är gällande för kommunens samlade arbete med boendefrågor och bostadsbyggnation. Såväl för det löpande, dagliga arbetet som sker i flera förvaltningar inom kommunen, som för större strategiska frågor. För att nå uppsatta mål kommer flera utvecklingsinsatser att krävas utöver det löpande arbetet. Dessa presenteras i en egen åtgärdsplan som är kopplad till programmet.

Programmet, åtgärdsplanen, bostadsmarknadsanalysen, inkomna remissyttranden och Skövde kommuns översiktplan, som redovisar ny mark för bostäder, finns tillgängliga på denna sida.