Remiss

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Remiss

Skövde kommun har reviderat riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna är indelade i tre delar: del 1 Bostadspolitiskt mål och riktlinjer, del 2 Åtgärdsplan och del 3 Bostadsmarknadsanalys. Innan riktlinjerna antas måste en remiss till myndigheter och organisationer genomföras. På denna sida finns materialet som ingår i remissen. Remisstiden går ut den 31 mars 2018.

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen, vilket regleras i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod, vilket ännu inte gjorts i Skövde kommun.

Skövde kommun har valt att dela riktlinjerna i tre delar: del 1 Bostadspolitiskt mål och riktlinjer, del 2 Åtgärdsplan och del 3 Bostadsmarknadsanalys. Del 1 antogs av kommunfullmäktige hösten 2012 (KF § 117, 2012-09-24) och del 2-3 av kommunstyrelsen månaden därefter (KS § 205, 2012-12-03).

De antagna riktlinjerna har angivit att del 1, i enlighet med lagstiftningen, ska revideras en gång per mandatperiod medan del 2 och 3 ska ha en tätare uppdateringsfrekvens på vartannat år.

Del 2-3 har inte reviderats sedan 2012 och tiden för att hinna anta riktlinjerna under mandatperioden börjar rinna ut. För att komma i takt med lagstiftningens regler och de antagna intentionerna kommer en ny riktlinje att behöva antas redan 2020. Den revideringen föreslås göras mer omfattande, med ett inledande arbete under 2019.

Av den anledningen har arbetet med den revidering som nu föreslås genomförts på ett försiktigt sätt. Ambitionen har varit att försöka göra de revideringar som ansetts nödvändiga och spara de stora genomgripande analyserna till 2019.

Arbetet har inletts under våren 2017 med att Sweco Society AB tagit fram en bostadsmarknadsanalys (del 3). Denna har använts som ett underlag vid en workshop för den kommunala tjänstamannaorganisationen, de kommunala bolagen och externa bostadsaktörer. Workshopen inriktades på revidering av åtgärdsplanen (del 2). Därefter har en workshop hållits med den politiska ledningen som inriktades på att de bostadspolitiska mål och riktlinjer (del 1). Det som framkommit vid workshoparna har analyserats för att få fram vad som behöver revideras. En kortare diskussion om detta har sedan hållits i beredningen för samhällsbyggnad.

Innan det boendestrategiska programmet antas måste samråd hållas med berörda kommuner, länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ. Samrådet avses genomföras genom en remiss som inleds omgående efter beslut, som togs i kommunstyrelsen den 5 februari 2018.  Remisstiden löper till och med den 31 mars 2018. Efter remiss-sammanställning och eventuella korrigeringar är förhoppningen att ett antagande i kommunfullmäktige kan beslutas senast den 20 juni 2018.