oversiktsplan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen. Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige.

Den 18 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige om Skövde kommuns nya översiktsplan, ÖP 2025, vilken omfattar hela Skövde kommun. Planen vann laga kraft den 19 juli 2012.

Parallellt med ÖP 2025 gäller Skövde Vindkraftplan som ett tematiskt tillägg.