Översiktsplan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

oversiktsplan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen. Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige.

Skövde kommuns översiktsplan består av de tre dokumenten ÖP2025, Centrala Skövde – fördjupning av översiktsplanen samt Skövde Vindkraftsplan.

En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har genomförts under hösten 2017-våren 2018. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att översiktsplanen är fortsatt aktuell som underlag vid planering och beslut i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.