Planprogram för Norrmalm

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Planprogram för Norrmalm

Planprogrammets syfte och mål:

Planprogrammets syfte är att översiktlig utreda förutsättningar och visa på visioner för utveckling mot en mer blandad bebyggelse inom Mossagården, kv. Städet samt Norrmalms handels- och verksamhetsområde.

Målet är att utveckla området från dagens handels- och verksamhetsområde till ett stadsdelscentra där funktioner som bostäder, skola, service, handel och kontor blandas. I planprogrammet studeras områdets möjliga utveckling utifrån två tidsperspektiv; En visionsbild som beskriver en möjlig önskvärd utveckling fram till år 2040 samt en målbild till år 2020 utifrån konkreta förfrågningar från fastighetsägare.