Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående planer som är under arbete och de planer som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

 Detaljplan för Mossagården och kv Städet

Detaljplan för Mossagården och kv Städet

Detaljplanen har varit  utställd för granskning från 8 oktober till 29 oktober 2018.

Beräknat antagande i Kommunstyrelsen 14 januari 2019.

Synpunkter med kommentarer från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra ca 250 bostäder i flerbostadshus, en förskola med 6 avdelningar och en ny stadsdelspark. Planförslaget överenstämmer med Skövde kommuns översiktsplan, ÖP2025.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format

Detaljplan för Timmersdala 1:16 m.fl

Detaljplan för Timmersdala 1:16 m.fl

Detaljplanen har varit  utställd för granskning från 27 september till 11 oktober 2018.

Synpunkter med kommentarer från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för byggnation av bostäder i form av friliggande villor, radhus, grupphus eller flerbostadshus i högst två plan.

Planförslaget följer intentionerna med ÖP 2015, där det står att den nuvarande tätortsstrukturen ska bibehållas. Det står ochså att Timmersdala bör ges förutsättningar att bibehålla och utveckla nuvarande servicenivåer.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

Se en 3D-karta över området

Detaljplan för Billingehus 1

Detaljplan för Billingehus 1

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen den 26 november 2018.

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig konferens‐ och hotellverksamhet vid Billingehus i Skövde, samt att säkerställa att befintlig bebyggelse blir planenlig. Planförslaget är förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 20125.

De synpunkter som inkommit under granskningen redovisas och bemöts i nedan granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtande

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen den 26 november 2018.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av befintliga fritidsanläggningar och kompletterande byggnation för frilufts‐ och idrottsändamål.

De synpunkter som inkommit under granskningen redovisas och bemöts i nedan granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtande

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Ekedal norra

Detaljplan för Ekedal norra. 

Kommunstyrelsen antog detaljplanen 14 november. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter. 

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Planprogram för Södra Ryd

Planprogram för Södra Ryd

Planprogrammet har varit utställt för samråd från 15 oktober 2018 till 9 december 2018.

Synpunkter från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Skövde kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för hela Södra Ryd. I planprogrammet utreds förutsättningar och redovisas ett översiktligt förslag på hur Södra Ryd kan utvecklas. Bland annat utreds möjligheten att förtäta området med flerbostäder, nya kvarter och nya kopplingar både inom och till Södra Ryd.

Läs mer om Södra Ryd och de projekt som pågår.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Se en interaktiv karta över området.