Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående detaljplaner som är under arbete och de detaljplaner som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark och  vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och  vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

Detaljplan för kv Kurorten

Detaljplan för kv Kurorten. 

Detaljplan finns utställd för samråd från 22 januari 2018 till 12 februari 2018.

Syftet med planen är att möjliggöra studentbostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i kv. Kurorten 1 och Kurorten 3. Hänsyn ska tas till befintliga värden i Boulognerparken samt möjligheter till en eventuell förlängning av tuben till och från resecentrum.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga planhandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för kv. Runskriften (Kavelbro)

Detaljplan för kv. Runskriften (Kavelbro)

Detaljplanen finns utställd för granskning 22 januari 2018 - 12 februari 2018

Planens syfte är att möjliggöra för tillägg till delar av Gymnasium Skövde Kavelbros skolverksamhet.
Planens huvuddrag är att byggprogrammet behöver utöka sin byggård utomhus samt att Kavelbrohallen behöver en tillbyggnad med ytterligare en hall med en fullstor spelplan.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet har redovisats och kommenterats i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga planhandlingar i PDF-format

Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3

Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3

Detaljplanen finns utställd för granskning 18 december 2017 - 22 januari 2018

Syftet med detaljplanen är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för byggande av mellan 400-500 bostäder samt förskola inom den tredje etappen av Trädgårdsstaden i Skövde.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet har redovisats och kommenterats i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för Köpmannen 3

Detaljplan för Köpmannen 3

Detaljplanen finns utställd för granskning 18 december 2017 -  22 januari 2018.

Planens syfte är att utöka handelsytan inom fastigheten och skapa nya tillfarter till handelskvarter samt föreslå justeringar av angränsande allmänplatsmark.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet har redovisats och kommenterats i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format

 Detaljplan för Lundenskolan

Detaljplan för Lundenskolan

Detaljplanen finns utställd för granskning 18 december 2017 -  22 januari 2018

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Lundenskolan.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet har redovisats och kommenterats i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för Mossagården och kv Städet

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 7 mars 2016.

Kommunstyrlesens arbetsutskott gav sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra ca 200 bostäder i flerbostadshus, en förskola med 5-6 avdelningar samt en ny stadsdelspark.

Se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för Ekedal norra

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 juni 2017.

Kommunstyrlesens arbetsutskott gav sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter. Exploatörerna har i samråd med sektor samhällsbyggnad tagit fram en idéskiss för vidare planarbete. Förslaget är förenligt med ÖP 2025 och FÖP:en.  En exploatering av planområdet innebär att centralt belägna bostäder tillskapas vilket är i linje med uppsatta visionsmål.

Se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för Soldaten 4

Detaljplan för Soldaten 4

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 21 september 2016.

Kommunstyrlesens arbetsutskott gav sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av kontorslokaler med ett publikt innehåll med verksamheter öppna för allmänheten i entréplan samt flerbostadshus.

Se en 3D-karta över området.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 2 maj 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att kommunstyrelsen ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Samråd beräknas ske under första kvartalet 2018.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av befintliga fritidsanläggningar och kompletterande byggnation för frilufts- och idrottsändamål.

Se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för del av kv Ekoxen för Hälsans hus

Detaljplan för del av kv Ekoxen för Hälsans hus

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 november 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att kommunstyrlesen ger sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av Hälsans hus i centrum av Södra Ryd. Byggnaden ska innehålla vårdcentral, tandläkare, familjecentral, ett mindre resecentrum samt handel.

Se en 3D-karta över området.