Namnsättning, belägenhetsadresser och lägenhetsnumrering

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för framtagande av namnförslag, oftast i samband med nya detaljplaner, där nya kvarter och gator redovisas.

Vi försöker oftast få en geografisk eller historisk bakgrund till området, med exempelvis gamla gårdsnamn. Synpunkter och förslag till namnsättning brukar inhämtas från Kulturnämnden och Hembygdsföreningar, men även andra intresseorganisationer och privatpersoner har möjlighet att inkomma med förslag. Byggnadsnämnden fastställer sedan det slutliga förslaget.

Alla Sveriges bostäder ska även föras in i ett lägenhetsregister. Statistiken används bland annat i planeringen av vårt samhälle, till exempel vid bostadsbyggande.

Mer information om Lägenhetsregistret hittar du här.

  • Tätortsadresser består av ett gatu- eller vägnamn, till vilket ett löpnummer, eventuellt med littrabeteckning, kopplas (exempelvis Mariestadsvägen 11c)
  • Landsbygdsadress består som regel av ett trakt- eller områdesnamn och ett nummer, alternativt ett "gårdsnamn" (exempelvis Häggum Aspelund 2).
  • Varje bostads- och verksamhetsbyggnad ska registreras med en lägesuppgift i ett så kallat koordinatsystem som är enhetligt för hela landet. Fastigheter och byggnader kopplas till respektive adress i Lantmäteriets fastighetsdatasystem (FDS). Från detta register hämtar Riksskatteverket, Posten med flera sina adressuppgifter.
 
Sektor samhällsbyggnad sätter även namn på offentliga platser, byggnader och anläggningar.