Övriga tjänster

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Övriga tjänster

Förutom lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa dig med:

  • Fastighetsutredning (utredning av vilka förhållande som gäller för en eller flera fastigheter)
  • Markägarförteckning (förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett visst område)
  • Gränsvisning  (en fastighetsgräns visas)
  • Återställande av gränsmärke (en gränsmarkering som försvunnit markeras igen)
  • Värdeintyg (behövs när lagfart söks för otaxerad fastighet)