Bostadsanpassning

Enligt lagen om bostadsanpassning kan personer med funktionshinder få bidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så den fungerar ändamålsenligt. Ansökan görs hos sektor samhällsbyggnad.

Vad ges bidrag till?

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet, exempelvis förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till ditt hem. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar.

Bostadsanpassningsbidraget kan användas till nödvändiga åtgärder som till exempel anpassning i kök och badrum, breddning av dörrar, borttagning av trösklar, montering av ramper, och stödhandtag.   

Bidraget är inte inkomstprövat. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Åtgärden måste dessutom vara nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade.

Vem kan få bidrag? 

För att få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående eller långvarig. Du kan bara få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Även du som regelbundet under en längre tid tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

Bidrag ges till enskild person, vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av småhus, hyres- eller bostadsrättslägenhet, krävs fastighetsägarens/-ägarnas medgivande.

För att få bidrag måste en arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig skriva intyg angående funktionsnedsättning och problem (se nedan). Vid behov av bostadsanpassning kontakta någon av nedanstående yrkeskategorier.

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du lämna in följande:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett (som du får via din intygskrivare eller laddar ner här
  • Intyg/medgivande från fastighetsägare/-ägarna att åtgärderna får vidtas och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning. Medgivandet kan ges på baksidan av ansökningsblanketten (där fastighetsägaren skriver under)
  • Intyg av arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig om att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen

 

Kontaktuppgifter för intyg

För att få ett intyg, enligt sista punkten ovan, kontaktar du någon av följande:

  • Om du har hemsjukvård vänder du dig till kommunens arbetsterapi/sjukgymnastik (Kommunrehab).
  • Personer i ordinärt boende, som inte har hemsjukvård, hänvisas till primärvården (Närhälsan) eller Skövde Rehabcenter.