6. Projektet eller bygget pågår

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

6. Projektet/bygget pågår

När projektet eller bygget pågår kommer handläggaren besöka bygget. Det är inte heller ovanligt med ändringar i själva bygget

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet har det bestämts om det behövs ett arbetsplatsbesök. Handläggaren meddelar tid och datum.

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på förändringar man vill göra. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”. Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har fått bygglov, kontakta handläggaren.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver vanligtvis ett nytt beslut