Brandfarliga varor

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Brandfarliga varor

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig och explosiv vara ska ha tillstånd till det. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av föreskrift om tillstånd, som kan inhämtas från Statens räddningsverks hemsida.
Föreskriften kan beställas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Avdelningen för brandfarliga och explosiva varor.
 
Tillståndet söks hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg