Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan (NBK) är underlag för situationsplanen vid bygglovansökan och visar hur fastigheten får bebyggas. Kartan kan levereras både digitalt och analogt.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Baskarteutdrag – fastighetsgränser med fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och infarter
  • Detaljplaneredovisning – visar hur marken får användas
  • Gatuhöjder vid anslutning till allmän gata (Normal karta)
  • Anläggningstekniska uppgifter – anslutning till allmänna vatten och avloppsledningar (Normal karta)

 

Beställ nybyggnadskarta via e-tjänst

Du hittar e-tjänsten här.

De handlingar som behövs i e-tjänsten är ett kartutdrag över området du vill bygga på. Du kan själv ta fram ett kartudrag här.

Två olika nybyggnadskartor

Normal karta:
Används vid all nybyggnad för bostäder, kontor, industri m.m. som behöver anslutning till gata eller VA-ledning. Kartan visar höjdkurvor och mark höjder m.m. Leveranstid upp till 4 veckor.

Förenklad karta:
Används vid tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, garage förråd och tillbyggnader av bostadshus där VA-anslutningar inte behövs. Leveranstid upp till 2 veckor.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.