Nybyggnadskarta

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan (NBK) är underlag för situationsplanen vid bygglovansökan och visar hur fastigheten får bebyggas. Kartan kan levereras både digitalt och analogt.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Baskarteutdrag – fastighetsgränser med fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och infarter
  • Detaljplaneredovisning – visar hur marken får användas
  • Gatuhöjder vid anslutning till allmän gata (Normal karta)
  • Anläggningstekniska uppgifter – anslutning till allmänna vatten och avloppsledningar (Normal karta)

Det finns två olika nybyggnadskartor

Normal karta:

Används vid all nybyggnad för bostäder, kontor, industri m.m. som behöver anslutning till gata eller VA-ledning. Kartan visar höjdkurvor och mark höjder m.m. Leveranstid upp till 4 veckor.

Förenklad karta:

Används vid tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, garage förråd och tillbyggnader av bostadshus där VA-anslutningar inte behövs. Leveranstid upp till 2 veckor.

Beställ nybyggnadskarta via e-tjänst till höger

De handlingar som behövs i e-tjänsten är ett kartutdrag över området du vill bygga på. Du kan själv ta fram ett kartudrag via länken till höger "E-karta"

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.