Startbesked

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat beslut om startbesked.

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden antas uppfylla  kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan också krävas en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

Byggnadsnämndens startbesked

I startbeskedet ska byggnadsnämnden

  • fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna,
  • bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, 
  • bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning,
  • bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked.

Byggnadsnämnden ska också i startbeskedet ge upplysningar om de krav som finns i annan lagstiftning.