Tekniskt samråd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt.
 
Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd (se vidare under kontrollansvarig). Handläggaren kallar skriftligen byggherren och kontrollansvarig till det tekniska samrådet.
 

Under samrådet går man igenom följande:

•Arbetets planering och organisation.
•Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in (se Handlingar för startbesked/tekniskt samråd).
•Eventuellt farligt avfall.
•Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
•Behovet av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.
•Behovet av utstakning.
•Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
•Behovet av ytterligare möten
Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.