Ändra byggnadens yttre utseende

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ändra byggnadens yttre utseende

Om byggnaden finns på ett område med detaljplan krävs bygglov för ändring av utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket.
 

Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, t.ex. att byta eller ta upp ett fönster i fasaden.

Det är bygglovpliktigt att sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana.