Murar och Plank

Riktlinjer för (uppförande/ uppsättande) av inhägnader i anslutning till småhusbebyggelse.

Vid prövning av frågor enligt PBL skall både allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.”

Enligt Plan- och Bygglagen krävs bygglov för uppförande av murar och plank. Lagen ger inga exakta beskrivningar av begreppen staket, murar eller plank.

Observera att varken bygglovsfriade eller lovpliktiga åtgärder får hindra sikt i korsningar eller vid utfarter från fastigheter. Här gäller en högsta höjd om 80 cm (0,8 m). Minst 10 m från korsning/tomthörn och 2,5 m vid utfart från tomt.

Siktförhållanden - att tänka på när det gäller trafiksäkerhet.

Du som fastighetsägare har ansvar för att sikten vid din utfart är god. Har du dessutom hörntomt mot gata eller mot gång- och cykelväg får du anpassa din mur, ditt plank eller din häck till gällande bestämmelser.

Inom sikttriangeln som illustreras här nedan kan plank, murar och häckar inte ha en högre höjd än 80 cm. Detta markeras särskilt på situationsplanen vid ett bygglov.

Trygghetsaspekt

Murar och plank som avskärmar mot gator och cykel- och gångvägar kan skapa ökad känsla av otrygghet för dem som färdas där. Det är viktigt att försöka undvika att hela kvarter och områden blir inhägnade. Höjden på murar och plank har viss betydelse för funktionen men framför allt för utseendet.

I Skövde kommun gäller följande definitioner:

Åtgärder som inte kräver bygglov:

Staket:
Får vara upp till 1,1 m högt om det är genomsiktligt till minst 50 %. Staket är en avskärmande, lätt konstruktion i trä, smide eller liknande. Stolpar får sticka upp över staketsektionen.  

Plank:
Plank som är max 0,8 m högt, kräver inte lov. Plank är en avskärmande, tät och lätt konstruktion. Plank får sättas upp i anslutning till uteplats. Det får då vara 1,8 m högt och sträcka sig 3,6 m ut från huset. Dock inte närmare gräns än 4,5 m.

Stödmur:
En stödmur får vara högst 0,5 m hög. En stödmur är en tät, tung konstruktion. Den är motfylld som stöd för nivåskillnader i marken, oftast utförd i natursten eller murblock.                     

Spaljé, pergola:
Trädgårdsinredning som spaljéer och pergolor mm är genomsiktliga inhägnader i trä, stål eller liknande material. Ska ha minst 70 % genomsiktlighet.

Gunnebostängsel får sättas upp utan lov oavsett höjd 

 Glas eller plexiglas – Räknas som tätt. Likställs med plank. 

Måttregler: Höjden på staket, murar och plank räknas från den befintliga marknivån till staketets högsta punkt. Detta gäller även om man t.ex. bygger staket ovanpå en mur.

Andelen luft i staketet beräknas på varje del av staketets yta. Det går t ex inte att montera en överliggare på hög höjd eller lämna en större öppning i förhållande till resten av staketet i syfte att bygga tätare på andra delar.