Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående planer som är under arbete och de planer som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

Planprogram för Mariesjö

Planprogram för Mariesjö

Planprogrammet finns utställt för samråd
under tiden fr.o.m. 2019-05-13 t.o.m. 2019-06-28.

Programområdet är beläget ca 1 km nordost om Skövde centrum.

Planprogrammets syfte är att översiktlig utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur Mariesjöområdet kan utvecklas, utifrån bl.a. infrastruktur, grönområden, bostadsbebyggelse och verksamheter. Därtill studerar planprogrammet översiktligt framtida utvecklingsområden öster- och norrut med målet att identifiera och redovisa möjliga kopplingar med omgivande stadsdelar.

Förslaget till planprogram innehåller bl.a. stadskvarter med ca 1000 bostäder, kontor och lokal service samt nya byggnader med en lokalyta om ca 55 000 m2 för Science Park Skövde och högskolan.

Planprogrammet ska utgöra underlag för framtida detaljplaneläggning av programområdets olika kvarter. Målsättningen med planprogrammet är att både styra och inspirera till att långsiktigt utveckla Mariesjö till en innovativ stadsdel och en god livsmiljö för människor.

Klicka och läs programmets handlingar

Se en 3D-karta över området

 Detaljplan för Bostället 23 - 24

Detaljplan för Bostället 23 - 24

Detaljplanen finns utställd för samråd från 13 maj till 28 juni.

Planområdet ligger i stadsdelen Mariesjö, ca. 1,5 km. nordost om Skövde centrum. Området gränsar till småhusbebyggelse i väster och söder, och till verksamhetsområden i norr och öster.

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Bostället 23, och bostäder i kombination med centrumfunktioner på fastigheten Bostället 24. Planen avser även att skydda befintliga kulturhistoriska värden, samt möjliggöra för nya trafiklösningar.

Bostället 23 - 24 ingår även i det planprogram för Mariesjö som tas fram parallellt med detaljplanen. Planprogrammet för Mariesjö utreder översiktliga förutsättningar och redovisar förslag på hur Mariesjöområdet på sikt kan utvecklas till en stadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor, service, samt lokaler för Science Park Skövde och högskolan mm.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

 Detaljplan för Björkebacken etapp III och IV

Detaljplan för Björkebacken etapp III och IV

Detaljplanen finns utställd för samråd från 14 maj till 11 juni.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget presenteras hålls torsdagen den 23 maj kl 18.30 i Stöpenskolan.

Planområdet är beläget i Stöpen ca 10 km från Skövde centrum. Området angränsar till Garpängebäcken i söder, Stöpens motionsspår i väster, Sätersvägen i norr och villabebyggelse samt Björkebacksvägen i öster. Planområdet är en del av ett större utbyggnadsområde för bostäder i Björkebacken.

Planens syfte är att möjliggöra en byggnation i naturnära läge för ca 130 bostäder och en förskola för ca 160 barn.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

 Detaljplan för Hälsans park

Detaljplan för Hälsans park

Detaljplanen finns utställd för samråd från 18 april till  19 maj 2019.

Planområdet är beläget i stadsdelen Södra Ryd ca 200 meter (gångväg) sydväst om centrum i Södra Ryd och ca 4 km (fågelväg) norr om Skövde centrum. Området avgränsas av Västra Skogsrovägen i väst, av Timmervägen i norr och av Spånvägen i sydost.

Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för vårdcentral, tandläkare, familjecentral och bostäder med hänsyn till stråk, siktlinjer och ljusförhållanden och med tillgänglighet mellan centrum i Södra Ryd och planområdets nya funktioner och allmänna platser.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

Se en 3D-karta över området

 Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplanen finns utställd för samråd från 18 mars till 23 april 2019.

Planområdet utgörs av fastigheten Snäckan 26, som ligger i stadsdelen Norrmalm, väster om Mariestadsvägen, knappt 1 km nordöst om Skövdes centrum.

Planens syft e är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till någon verksamhet inom handel eller kontor.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

Ändring av detaljplan för Kummiltorp 2, DP617

Ändring av detaljplan för Kummiltorp 2, DP617

Detaljplanen finns utställd för granskning från 10 maj till 24 maj 2019

Planområdet är beläget i norra delen av Skövde. Gränsar till Törebodavägen och Västra Skogsrovägen.

Planändringens syfte är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden samt möjligglöra för en utbyggnad av pågående verksamhet.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

Ändring av detaljplan för Kummiltorp m.m, DP373

Ändring av detaljplan för Kummiltorp m.m, DP373

Detaljplanen finns utställd för granskning från 10 maj till 24 maj 2019

Planområdet är beläget i norra delen av Skövde. Gränsar till Törebodavägen och Västra Skogsrovägen i norr samt stambanan öst. I sydväst grönsar planområdet  till Linoljedammen.

Planändringens syfte är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden samt möjligglöra för en utbyggnad av pågående verksamhet.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Detaljplan för kv Zinken (Stallsiken)

Detaljplan för kv Zinken (Stallsiken)

Detaljplan har varit utställd för granskning från 11 mars till 8 april 2019.

Kommunstyrelsen beräknas antaga detaljplanen den 3 juni 2019.

Planområdet är beläget inom Stallsiken Östra, ca 3,5 km nordöst om Skövde centrum.
Planens syfte är att möjliggöra för detaljhandel inklusive livsmedel, kontor samt idrott
och fritid. Planförslaget överensstämmer med Skövde kommuns översiktsplan, ÖP2025.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

 Ändring av detaljplan för kv Järnet, mm, 1496K-DP574

Ändring av detaljplan för
Kv Järnet, mm, 1496K-DP574

Detaljplanen har varit utställd för samråd från 11 april till 29 april.

Kommunstyrelsen beräknas antaga detaljplanen 2019-05-06

Planområdet är beläget i området Stallsiken i norra delen av Skövde. Området gränsar till Norra Metallvägen i väster och östra leden i öster.

Planens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Järnet 3 samt möjliggöra för en eventuell framtida förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Östra leden och Stallsiken.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

 Ändring av detaljplan för kv Järnet, etapp II, mm, 1496K-DP590

Ändring av detaljplan för
Kv Järnet, etapp II, mm, 1496K-DP590

Detaljplanen har varit utställd för samråd från 11 april till 29 april.

Kommunstyrelsen beräknas antaga detaljplanen 2019-05-06

Planområdet är beläget i området Stallsiken i norra delen av Skövde. Området gränsar till Norra Metallvägen i väster och östra leden i öster.

Planens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Järnet 3 samt möjliggöra för en eventuell framtida förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Östra leden och Stallsiken.

Samtliga handlingar i PDF-format

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen den 26 november 2018.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av befintliga fritidsanläggningar och kompletterande byggnation för frilufts‐ och idrottsändamål.

De synpunkter som inkommit under granskningen redovisas och bemöts i nedan granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtande

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Ekedal norra

Detaljplan för Ekedal norra. 

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 14 november 2018.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter. 

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Planprogram för Södra Ryd

Planprogram för Södra Ryd

Planprogrammet har varit utställt för samråd från 15 oktober 2018 till 9 december 2018.
Kommunfullmäktige beräknas godkänna planprogrammet juni 2019.

Synpunkter från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Skövde kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för hela Södra Ryd. I planprogrammet utreds förutsättningar och redovisas ett översiktligt förslag på hur Södra Ryd kan utvecklas. Bland annat utreds möjligheten att förtäta området med flerbostäder, nya kvarter och nya kopplingar både inom och till Södra Ryd.

Läs mer om Södra Ryd och de projekt som pågår.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Se en interaktiv karta över området.