Planprogram för Norrmalm

Planprogrammets syfte och mål:

Planprogrammets syfte är att översiktlig utreda förutsättningar och visa på visioner för utveckling mot en mer blandad bebyggelse inom Mossagården, kv. Städet samt Norrmalms handels- och verksamhetsområde.

Målet är att utveckla området från dagens handels- och verksamhetsområde till ett stadsdelscentra där funktioner som bostäder, skola, service, handel och kontor blandas. I planprogrammet studeras områdets möjliga utveckling utifrån två tidsperspektiv; En visionsbild som beskriver en möjlig önskvärd utveckling fram till år 2040 samt en målbild till år 2020 utifrån konkreta förfrågningar från fastighetsägare.