Ändring av detaljplan för område vid Dalvägen å Nedre Billingsluttningen, 1683K-ST 144

Dalvägen å nedre Billingssluttningen

Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 28 augusti 2023
(KS § 132/23). Ändringen av detaljplan har fått laga kraft den 23 september 2023.

Området är beläget på Billingesluttningen i västra delen av centrala Skövde och angränsar till Dalvägen i öster, samt villaområdet Blåbärsstigen i väster. Norr om planområdet ligger en skog som är en del avi Billingens friluftsområde. Söder om planområdet ligger bostadsområden.

Planändringens syfte är att möjliggöra tillbyggnad av befintliga radhus i form av inglasade uterum mot väster på fastigheten Kakan 15.

Planförslaget överensstämmer med Skövde kommuns översiktsplan, ÖP2025.

      Detaljplanen  var utställd för samråd mellan den 3 oktober till 17 oktober 2022. 

Detaljplanen fanns utställd för granskning mellan 19 december 2022 och 15 januari 2023.

Planändringsprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraftskede. Ändringdetaljplanen för område vid Dalvägen å Nedre Billingssluttningen har fått laga kraft.

Skede

Antagna handlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

Bilaga A - Gällande plankarta och planbeskrivning
Bilaga B - Behovsbedömning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan