Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.

Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2020-11-09. Planen fick laga kraft 2020-12-09.

Planområdet ligger i Värsås, ca. 12 km. från centrala Skövde. Området täcker den västra utkanten av tätorten och gränsar mot ett skogsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av småhusbebyggelse samt ett gruppboende.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl. har fått laga kraft.

 

Lagakrafthandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Geoteknisk undersökning
Bilaga C - Skuggstudie

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan